Now showing items 1-1 of 1

    • การบริหารจัดการการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพในต่างประเทศ 

      จอมขวัญ โยธาสมุทร; ศรีเพ็ญ ตันติเวสส (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2551-04)
      วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการที่ดำเนินการอยู่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพในประเทศต่างๆ วิธีศึกษา รวบรวมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสืบค้น Medline, Google Scholar ตลอดจนเว็บไซต์ที ...