Now showing items 1-1 of 1

    • การทบทวนวรรณกรรมการประเมินใช้ Insulin analogue ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 

      จันทนา พัฒนเภสัช (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2550-10)
      เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังซึ่งผู้ป่วยจะต้องควบคุมดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการใช้ยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ซึ่งร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ หรือผลิตได้น้อย ...