Show simple item record

The policy analysis of renal replacement therapy for end stage renal disease patients in basic care package of universal health insurance in Thailand.

dc.contributor.authorวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรen_US
dc.contributor.authorยศ ตีระวัฒนานนท์en_US
dc.contributor.authorวิชช์ เกษมทรัพย์en_US
dc.contributor.authorสุวรรณา มูเก็มen_US
dc.date.accessioned2008-09-27T11:00:21Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-15T08:52:14Z
dc.date.available2008-09-27T11:00:21Zen_US
dc.date.available2557-04-15T08:52:14Z
dc.date.issued2544en_US
dc.identifier.citationแพทยสภาสาร. 30,3(2544) : 215-226en_US
dc.identifier.otherDMJ12en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/169en_US
dc.description.abstractบทความนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงการวางนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า หรือที่เรียกกันจนติดปากว่านโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคนั้น ซึ่งภายหลังการประชุมที่มีพณฯนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา มีมติเบื้องต้นเสนอให้สิทธิประโยชน์ในโครงการดังกล่าวยังไม่รวมการรักษาทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังในระยะสุดท้ายและการให้ยาด้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี ยกเว้นการให้ยาสำหรับการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากมารดาสู่ทารกสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอ็ชไอวี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการอยู่แล้ว โดยระหว่างนี้ให้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ และความคุ้มทุนของการเพิ่มการครอบคลุมสำหรับสองโรคที่กล่าวมา รวมทั้งให้มีการจัดเวทีสำหรับชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าผู้ป่วยและญาติ แพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ให้การรักษา ผู้บริหาร และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาถึงภาระด้านการคลังสาธารณสุขที่จะเกิดขึ้นหากมีการให้บริการทดแทนไตแก่ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าการนำข้อมูลเหล่านี้มาเผยแพร่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการประยุกต์ใช้รูปแบบหรือวิธีศึกษาเพื่อนำข้อมูลทางวิชาการมาใช้สำหรับการตัดสินในเชิงนโยบายสาธารณสุขต่อไปen_US
dc.format.extent654560 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectการวิเคราะห์เชิงนโยบายen_US
dc.subjectหลักประกันสุขภาพen_US
dc.titleการวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้าen_US
dc.title.alternativeThe policy analysis of renal replacement therapy for end stage renal disease patients in basic care package of universal health insurance in Thailand.en_US
dc.typeArticleen_US
dc.subject.keywordไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายen_US
dc.subject.keywordการรักษาทดแทนen_US
dc.subject.keywordนโยบายหลักประกันสุขภาพen_US
.custom.citationวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, ยศ ตีระวัฒนานนท์, วิชช์ เกษมทรัพย์ and สุวรรณา มูเก็ม. "การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า." 2544. <a href="http://hdl.handle.net/11228/169">http://hdl.handle.net/11228/169</a>.
.custom.total_download1022
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month25
.custom.downloaded_this_year139
.custom.downloaded_fiscal_year208

Fulltext
Icon
Name: 2001_DMJ12_การวิเ ...
Size: 639.2Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record