Now showing items 1-1 of 1

    • ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน 

      พนิดา วสุธาพิทักษ์; ขูวัส ฤกษ์ศิริสุข (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555-01)