Now showing items 1-7 of 7

  • CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

   สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; Ernst Tenambergen (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550-08)
   หน่วยบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ซึ่งเดิมเป็นบทบาทที่ใช้ในนามของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ฐานะที่เป็นองค์กรบริหารจัดการและพัฒนาระบบสาธารณสุขอำเภอ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้คำใหม่ในความหมา ...
  • กว่าจะเป็นเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

   ทัศนีย์ ญาณะ (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552-02)
  • การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ทัศนีย์ ญาณะ; สายศิริ ด่านวัฒนะ (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, 2552-10)
   การจัดประชุมวิชาการบริการปฐมภูมิ “ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย” ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องทางวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ...
  • การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; วัชริน สินธวานนท์; เกษม เวชสุทธานนท์; ทัศนีย์ ญาณะ; พฤกษา บุกบุญ (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552-01)
  • การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ทัศนีย์ ญาณะ; สายศิริ ด่านวัฒนะ (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, 2552-10)
   การจัดประชุมวิชาการบริการปฐมภูมิ “ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย” ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องทางวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ...
  • การพัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ปิยะดา ประเสริฐสม; ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ; ทัศนีย์ ญาณะ (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550-08)
   เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดการความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนของตนเองตามสถานการณ์และความสนใจของพื้นที่ ทั้งในระดับอำเภอ ระดับศูนย์สุขภาพชุมชน ...
  • คู่มือหน่วยบริการปฐมภูมิ : การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ณภากุล โรจนสุภัค; นิพัธ กิตติมานนท์; รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์; เกษม เวชสุทธานนท์; พรรณี ทิพย์ธราดล; สตางค์ ศุภผล; ภัชราภรณ์ ถาบุตร; สิวพร ประเสริฐสุช; การุณย์ หงษ์กา; ทัศนีย์ ญาณะ; สุธี สุดดี; อภิรดี ศรีวิจิตกมล; เยาวเรศ วิสูตรโยธิน; จุติพร ผลเกิด (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552-05)
   หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คนทำงานเบาหวานในระบบบริการและผู้สนใจเห็นความสำคัญ ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันสนับสนุนการป้องกันดูแลแก้ไขปัญหาเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเล่มนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ ...