Now showing items 1-15 of 15

  • CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

   สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; Ernst Tenambergen (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550-08)
   หน่วยบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ซึ่งเดิมเป็นบทบาทที่ใช้ในนามของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ฐานะที่เป็นองค์กรบริหารจัดการและพัฒนาระบบสาธารณสุขอำเภอ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้คำใหม่ในความหมา ...
  • การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน 

   พนิดา วสุธาพิทักษ์ (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(สพช.) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555-02)
  • การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ทัศนีย์ ญาณะ; สายศิริ ด่านวัฒนะ (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, 2552-10)
   การจัดประชุมวิชาการบริการปฐมภูมิ “ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย” ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องทางวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ...
  • การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน 

   พนิดา วสุธาพิทักษ์ (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน( สพช.) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555-03)
  • การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; วัชริน สินธวานนท์; เกษม เวชสุทธานนท์; ทัศนีย์ ญาณะ; พฤกษา บุกบุญ (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552-01)
  • การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน 

   พนิดา วสุธาพิทักษ์ (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน( สพช.) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555-04)
  • การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ทัศนีย์ ญาณะ; สายศิริ ด่านวัฒนะ (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, 2552-10)
   การจัดประชุมวิชาการบริการปฐมภูมิ “ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย” ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องทางวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ...
  • การพัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ปิยะดา ประเสริฐสม; ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ; ทัศนีย์ ญาณะ (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550-08)
   เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดการความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนของตนเองตามสถานการณ์และความสนใจของพื้นที่ ทั้งในระดับอำเภอ ระดับศูนย์สุขภาพชุมชน ...
  • การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

   สุมาลี ประทุมนันท์; กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล; วรลักษณ์ ศรีใย (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน( สพช.) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555-05)
  • คู่มือหน่วยบริการปฐมภูมิ : การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ณภากุล โรจนสุภัค; นิพัธ กิตติมานนท์; รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์; เกษม เวชสุทธานนท์; พรรณี ทิพย์ธราดล; สตางค์ ศุภผล; ภัชราภรณ์ ถาบุตร; สิวพร ประเสริฐสุช; การุณย์ หงษ์กา; ทัศนีย์ ญาณะ; สุธี สุดดี; อภิรดี ศรีวิจิตกมล; เยาวเรศ วิสูตรโยธิน; จุติพร ผลเกิด (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552-05)
   หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คนทำงานเบาหวานในระบบบริการและผู้สนใจเห็นความสำคัญ ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันสนับสนุนการป้องกันดูแลแก้ไขปัญหาเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเล่มนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ ...
  • ประสบการณ์การบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (PCU management) 

   สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550-08)
   การรวบรวมประสบการณ์และบทเรียนที่เกิดขึ้นเรื่อง การบริหารจัดการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit: PCU) หรือสถานีอนามัยหรือศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นผลที่มาจากการแลกเปลี่ยนระหว่างคนทำงาน PCU เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานว่ ...
  • ประสบการณ์การบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง 

   สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550-08)
   การสาธารณสุขในเขตเมือง เป็นโจทย์ใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการสาธารณสุขในเขตชนบท แม้ว่าส่วนใหญ่การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยบริการปฐมภูมิ (CUP : Contracted Unit for Primary care) ในเขตเมืองในขอบข่ายของกระทรวงสาธ ...
  • ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน 

   พนิดา วสุธาพิทักษ์; ขูวัส ฤกษ์ศิริสุข (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555-01)
  • สรุปประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิป เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี 

   สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ; สายพิณ หัตถีรัตน์; ปกรณ์ ทองวิไล; สตางค์ ศุภผล; สายรัตน์ นกน้อย; อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2553-04)
   การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้นคลิฟเฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภา ...
  • สาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการปฐมภูมิ และเวชศาสตร์ครอบครัว นิยาม ความหมาย และความเชื่อมโยง 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552-02)
   Tags:
   Top hit