Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ทัศนีย์ ญาณะ; สายศิริ ด่านวัฒนะ (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, 2552-10)
   การจัดประชุมวิชาการบริการปฐมภูมิ “ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย” ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องทางวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ...
  • เวชศาสตร์ครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุ บทบาทที่ท้าทายในงานปฐมภูมิ 

   โรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552-06)