Now showing items 1-4 of 4

  • การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ทัศนีย์ ญาณะ; สายศิริ ด่านวัฒนะ (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, 2552-10)
   การจัดประชุมวิชาการบริการปฐมภูมิ “ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย” ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องทางวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ...
  • รูปธรรมสะท้อนแนวคิดการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

   สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550-02)
   เอกสารวิชาการประกอบการประชุมห้องย่อย สะท้อนอุดมการณ์ แนวคิดสู่รูปธรรมจากคนทำงาน งานประชุมวิชาการ Primary Care ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ตกผลึกอุดมการณ์บริการปฐมภูมิ สู่ปฏิบัติการงานสุขภาพชุมชน ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ ...
  • สรุปประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิป เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี 

   สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ; สายพิณ หัตถีรัตน์; ปกรณ์ ทองวิไล; สตางค์ ศุภผล; สายรัตน์ นกน้อย; อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2553-04)
   การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้นคลิฟเฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภา ...
  • แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2550-2554 

   สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550)
   ในระยะสี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้พัฒนาให้มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่มุ่งหวังให้เกิดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะรวยหรือจน และในระบบหลักประกันสุขภาพนี้ได้ให้ความสำคัญต่อหน่วยบ ...