Now showing items 1-3 of 3

  • บริการปฐมภูมิกับระบบสุขภาพ 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; บาร์บาร่า สตาร์ฟิลด์ (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552-02)
  • ระบบสุขภาพในอุดมคติ 

   เกษม วัฒนชัย (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552-02)
  • รูปธรรมสะท้อนแนวคิดการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

   สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550-02)
   เอกสารวิชาการประกอบการประชุมห้องย่อย สะท้อนอุดมการณ์ แนวคิดสู่รูปธรรมจากคนทำงาน งานประชุมวิชาการ Primary Care ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ตกผลึกอุดมการณ์บริการปฐมภูมิ สู่ปฏิบัติการงานสุขภาพชุมชน ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ ...