Now showing items 1-1 of 1

    • รูปธรรมสะท้อนแนวคิดการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

      สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550-02)
      เอกสารวิชาการประกอบการประชุมห้องย่อย สะท้อนอุดมการณ์ แนวคิดสู่รูปธรรมจากคนทำงาน งานประชุมวิชาการ Primary Care ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ตกผลึกอุดมการณ์บริการปฐมภูมิ สู่ปฏิบัติการงานสุขภาพชุมชน ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ ...