Now showing items 1-1 of 1

    • แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2550-2554 

      สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550)
      ในระยะสี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้พัฒนาให้มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่มุ่งหวังให้เกิดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะรวยหรือจน และในระบบหลักประกันสุขภาพนี้ได้ให้ความสำคัญต่อหน่วยบ ...