Now showing items 1-1 of 1

    • ผลดี ผลเสีย การฝากครรภ์พิเศษในโรงพยาบาลรัฐ 

      ยศ ตีระวัฒนานนท์; ฐิติมา สุนทรสัจ; สัญญา ศรีรัตนะ; ปรัศนี ทิพโสถิตย์; วัชรา ริ้วไพบูลย์; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2546)
      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นจากการทำเวชปฏิบัติของสูติแพทย์ฝากครรภ์พิเศษทั้งในมุมมองของผู้ใช้และแพทย์ผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพและความเชื่อมั่นต่อบริการของหญิงที่ไม่ฝากครรภ์พิเศษ ...