Now showing items 1-1 of 1

    • การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย 

      ภูมินทร์ บุตรอินทร์ (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2013)
      ถ้าจะกล่าวว่า “ระบอบประชาธิปไตยเป็นโครงร่างกระบวนการยุติธรรมนั้นก็เปรียบได้กับเนื้อหนังมังสา” แต่กระบวนการ ยุติธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อำนาจของหน่วยงานต่างๆ แต่เป็นการให้บริการประชาชนโดยอำนาจความยุติธรรม ...