Now showing items 1-1 of 1

    • การปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย 

      เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
      โดยทั่วไปแล้วสภาพการแข่งขันในตลาดในทางปฏิบัตินั้นยังห่างไกลจากการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม เนื่องจากเหตุผลสองประการ ประการแรกกฎกติกาของภาครัฐอาจจำกัดการแข่งขันในตลาด ด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่มิใช่เหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น ...