Now showing items 1-1 of 1

    • ความยุติธรรม คำพิพากษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

      แบ๊งค์ งามอรุณโชติ; Bank Ngamarunchot (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
      ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่กล่าวถึงกันนั้นไม่ใช่ปัญหาทางกายภาพที่แยกขาดจาก “คน” หรือ “สังคม” การที่สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมมากขึ้นมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในสังคมโดยเฉพาะการทำให้เกิด “ความขัดแย้ง” เช่นเมื่อโรงงานปลดปล่อย ...