Show simple item record

การดำเนินงานของโรงพยาบาลต่อการใช้บัญชียาหลักแห่งชาติ

dc.contributor.authorวรนัดดา ศรีสุพรรณen_US
dc.contributor.authorอารยา ศรีไพโรจน์en_US
dc.contributor.authorวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรen_US
dc.contributor.otherสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพen_US
dc.contributor.otherสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.contributor.otherสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.date.accessioned2008-10-01T03:29:16Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-15T08:53:54Z
dc.date.available2008-10-01T03:29:16Zen_US
dc.date.available2557-04-15T08:53:54Z
dc.date.issued2004en_US
dc.identifier.citationวารสารวิชาการสาธารณสุข 13,1(2547) : 47-55en_US
dc.identifier.issn0858-4923en_US
dc.identifier.otherDMJ47en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/243en_US
dc.description.abstractบทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในปัจจุบันตามหลักการและเงื่อนไขที่กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดโรงพยาบาล 19 แห่ง รวมทั้งความคิดเห็นของแพทย์เฉพาะทางใน 5 สาขาหลัก เกี่ยวกับความเพียงพอของรายการยาที่ปรากฏในบัญชียาหลักของชาติ ผลการศึกษาพบว่าคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดได้มีการปรับรายการยาในบัญชียาของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับบัญชียาหลักฯ และกำหนดเงื่อนไขในการสั่งใช้ยา ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานของบางโรงพยาบาลได้แก่ การไม่มีรายการยาที่จำเป็นต้องใช้ การแบ่งบัญชีย่อยตามบัญชียาหลักแห่งชาติที่ไม่เหมาะสม การทบทวนเพื่อปรับปรุงรายการยาในบัญชียาหลักฯ มีความล่าช้า และแนวทางการกำกับประเมินและตรวจสอบการใช้ยาที่ปรากฏในบัญชี ง.ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากแพทย์ ด้านการประเมินการใช้ยามีการดำเนินการทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สำหรับจำนวนรายการยาและอัตราส่วนของจำนวนยาระหว่างยาในกับยานอกบัญชียาหลักฯ ในปี 2545 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2541 ในโรงพยาบาลทุกประเภท แพทย์เฉพาะทางมีความคิดเห็นที่ก้ำกึ่งกันเกี่ยวกับความพอเพียงของรายการยาตามบัญชียาหลักฯ ฉบับปัจจุบันen_US
dc.format.extent1301939 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.rightsสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.subjectบัญชียาหลักแห่งชาติen_US
dc.titleการดำเนินงานของโรงพยาบาลต่อการใช้บัญชียาหลักแห่งชาติen_US
dc.typeArticleen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.subject.keywordคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดen_US
dc.subject.keywordยาหลักen_US
.custom.citationวรนัดดา ศรีสุพรรณ, อารยา ศรีไพโรจน์ and วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร. "การดำเนินงานของโรงพยาบาลต่อการใช้บัญชียาหลักแห่งชาติ." 2004. <a href="http://hdl.handle.net/11228/243">http://hdl.handle.net/11228/243</a>.
.custom.total_download496
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month7
.custom.downloaded_this_year74
.custom.downloaded_fiscal_year101

Fulltext
Icon
Name: 2004_DMJ47_การดำเ ...
Size: 1.241Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record