Show simple item record

อัตราเหมาจ่ายรายหัวปีงบประมาณ 2548 การปรับวิธีประมาณการครั้งใหญ่

dc.contributor.authorวลัยพร พัชรนฤมลen_US
dc.contributor.authorจิตปราณี วาศวิทen_US
dc.contributor.authorกัญจนา ติษยาธิคมen_US
dc.contributor.authorภูษิต ประคองสายen_US
dc.contributor.authorวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรen_US
dc.date.accessioned2008-10-01T03:39:20Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-15T08:55:06Z
dc.date.available2008-10-01T03:39:20Zen_US
dc.date.available2557-04-15T08:55:06Z
dc.date.issued2547en_US
dc.identifier.citationวารสารวิชาการสาธารณสุข 13,6(2547) : 983-997en_US
dc.identifier.issn0858-4923en_US
dc.identifier.otherDMJ57en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/253en_US
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคำนวณอัตราเหมาจ่ายปีงบประมาณ 2548 โดยใช้หลักการคำนวณเช่นเดียวกับปี 2545-2547 แต่ปรับห้วงเวลาของฐานข้อมูลอัตราการใช้บริการและต้นทุนให้เป็นปี 2548 ในการศึกษาอัตราการใช้บริการแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในในสถานพยาบาล ใช้วิธีการพยากรณ์ด้วยสมการที่ให้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ(R2) สูงที่สุด โดยใช้ฐานข้อมูลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ (สอส.) ปี 2539, 2544 และ 2546 เพื่อทำนายอัตราการใช้บริการปี 2548 ส่วนการเลือกใช้สถานพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในใช้แบบแผนเดียวกับที่ได้จาก สอส. 2546 เนื่องจากเป็นปีที่มีการดำเนินงานตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเต็มพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทย ข้อมูลต้นทุนการรักษาพยาบาล ใช้ฐานข้อมูลต้นทุนปี 2546 ปรับให้เป็นต้นทุนปี 2548 ดัชนีราคาผู้บริโภคและการเพิ่มขึ้นข้องต้นทุนบุคลากรนอกจากนี้ยังกำหนดให้ต้นทุนคงที่ในปีงบประมาณที่วิเคราะห์อัตราเหมาจ่าย ต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนคงที่ในปีที่ผ่านมา ส่วนอัตราเหมาจ่ายของบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ทำการปรับตัวเลขที่ใช้ในปี 2547 ด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคให้เป็นปี 2548 บริการฟันปลอมและการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ยังคงใช้ตัวเลขเดิมของปี 2547 ส่วนงบประมาณลงทุนเพื่อลงทุนทดแทน ประมาณการด้วยวิธีการเดิมคือ ร้อยละ 10 ของค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน อัตราการเหมาจ่ายรายหัวที่คำนวณได้สำหรับปีงบประมาณ 2545-2550 หกปีติดต่อกัน เท่ากับ 1,202, 1,447, 1,792, 1,903 และ 2,032 บาทต่อคนต่อปีตามลำดับ อัตราเหมาจ่ายรายหัวมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีการเพิ่มมากในปี 2546 ถึงร้อยละ 18 ของปีก่อนทั้งนี้เพราะอัตราใช้บริการก้าวกระโดดระหว่างปี 2539 และปี 2544 อัตราเหมาจ่ายปี 2548 เพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 23 เพราะเหตุผลหลายประการกล่าวคือ ใช้ฐานข้อมูลอัตราการใช้บริการและต้นทุนการรักษาตรงกับปีงบประมาณที่จัดทำอัตราเหมารจ่ายการกำหนดให้ต้นทุนคงที่ของสถานพยาบาลทุกระดับต้องไม่ต่ำกว่าปีก่อนและปรับฐานเงินเดือนบุคลากรในกลางปีงบประมาณ 2547 ในปีงบประมาณ 2549 ไม่จำเป็นต้องคำนวณอัตราเหมาจ่ายกรณีรักษาพยาบาลใหม่ แต่ต้องตรวจสอบความแม่นยำของการพยากรณ์ทั้งข้อมูลต้นทุนและอัตราการใช้บริการ โดยใช้ข้อมูล สอส. ปี 2539, 2544, 2546 และ 2547 มาพยากรณ์ สิ่งที่จำเป็นต้องมีการทบทวนและทำการวิเคราะห์ใหม่คืออัตราเหมาจ่ายสำหรับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ใน 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไม่ได้ให้งบประมาณตามอัตราเหมาจ่ายเชิงวิชาการที่คำนวณได้ ด้วยข้อจำกัดด้านการคลังภาครัฐและปัญหาอื่นๆ และด้วยข้อจำกัดของข้อมูลที่ล่าช้า 2 ปี ดังนั้นอัตราเหมาจ่ายรายหัวในปี 2545-2547 น่าจะต่ำกว่าต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น ทำให้การคลังสุขภาพมีสภาพไม่เพียงพอ (CHRONIC UNDER-FINANCING) คณะกรรมการการเงินการคลัง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงบประมาณ ต้องตระหนังถึงผลเสียของการไม่จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อคุณภาพบริการและระบบสุขภาพของไทย สปสช. ควรพิจารณาจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้น ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2544 มาตรา 39 โดยไม่ต้องผูกกับการจัดทำงบประมาณประจำปี ซึ่ง “กิจกรรมเหน็ดเหนื่อยประจำปี” ของการเจรจาต่อรองที่สำนักงบประมาณไม่ได้ใช้เหตุผลทางวิชาการอย่างเพียงพอen_US
dc.format.extent790467 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.rightsสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.titleอัตราเหมาจ่ายรายหัวปีงบประมาณ 2548 การปรับวิธีประมาณการครั้งใหญ่en_US
dc.typeArticleen_US
dc.subject.keywordอัตราเหมารจ่ายรายหัวen_US
dc.subject.keywordปีงบประมาณ 2548en_US
dc.subject.keywordต้นทุนต่อหน่วยบริการen_US
dc.subject.keywordอัตราการใช้บริการen_US
.custom.citationวลัยพร พัชรนฤมล, จิตปราณี วาศวิท, กัญจนา ติษยาธิคม, ภูษิต ประคองสาย and วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร. "อัตราเหมาจ่ายรายหัวปีงบประมาณ 2548 การปรับวิธีประมาณการครั้งใหญ่." 2547. <a href="http://hdl.handle.net/11228/253">http://hdl.handle.net/11228/253</a>.
.custom.total_download642
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month2
.custom.downloaded_this_year31
.custom.downloaded_fiscal_year44

Fulltext
Icon
Name: 2004_DMJ57_อัตราเ ...
Size: 771.9Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record