Show simple item record

แนวคิด กระบวนการพัฒนา สัมฤทธิ์ผลและผลกระทบนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทช่วยคนไทยห่างไกลโรค)

dc.contributor.editorสัมฤทธิ์ ศรีธรรมรงค์สวัสดิ์en_US
dc.contributor.otherสํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยen_US
dc.coverage.spatialไทยen_US
dc.date.accessioned2009-06-23T07:11:50Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-15T08:22:34Z
dc.date.available2009-06-23T07:11:50Zen_US
dc.date.available2557-04-15T08:22:34Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.otherhs1516en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2543en_US
dc.description.abstractเอกสารนี้มีวัตถุประสงค์ในการทบทวนกระบวนการเกิดของนโยบายโครงสร้างและระบบการจัดการ และให้บริการสัมฤทธิ์ผลของโครงการและผลกระทบตลอดจนมาตรการรองรับที่มีและประสิทธิผลในการแก้ปัญหาของมาตรการนั้นๆ โดยอาศัยกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการวิเคราะห์ รัฐบาลได้ประกาศนโยบายให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนภายใต้โครงการ30บาทรักษาทุกโรคตั้งแต่ปี 2544 ภายหลังการเลือกตั้งและเริ่มทดลองดําเนินการใน 6 จังหวัดในเดือนเมษายน ต่อมาขยายไปอีก15 จังหวัดในเดือนมิถุนายน และขยายไปยังจังหวัดอื่นๆที่เหลือในเดือนตุลาคม 2544 และครบทุกจังหวัดในเดือนเมษายนของปีถัดมา โครงการนี้ได้ผนวกการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขที่สําคัญ สองประการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความเป็นธรรมและประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุขคือการปฏิรูประบบการจัดการการคลังระบบบริการสาธารณสุขและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิ โครงการนี้ตั้งงบประมาณและจัดสรรเงินให้กับจังหวัดต่างๆ ตามรายหัวประชากรที่ขึ้นทะเบียน (per capita budget) และกําหนดรูปแบบการจ่ายเงินให้สถานพยาบาลคู่สัญญา (contracted primary care units) แบบปลายปิด คือเหมาจ่ายรายหัว (capitation) สําหรับบริการผู้ป่วยนอกและตามน้ำหนักสัมพันธ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมภายใต้งบประมาณยอดรวม (DRG weighted global budget) สําหรับบริการผู้ป่วยใน ผลจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าโครงการนี้ส่งผลดีต่อประชาชนในหลายมิติ การมีหลักประกันสุขภาพทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จําเป็นได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริการที่มีค่าใช้จ่ายสูง กลุ่มคนชั้นกลางและคนจนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มากกว่าคนรวยเมื่อพิจารณาการใช้บริการและการใช้สิทธิโครงการนี้ทําให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมด้านการคลังในระบบบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ลดอุบัติการณ์และจํานวนคนที่อาจล้มละลายและกลายเป็นคนจนจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล นอกจากนั้นโครงการนี้ยังเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการให้ข้อมูลและคุ้มครองสิทธิของประชาชน ตลอดจนมีระบบการชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นที่เกิดจากการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ถูกผิด ในด้านระบบบริการและผู้ให้บริการนั้นการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณจากที่เคยจัดสรรตามการกระจายของสถานพยาบาลเปลี่ยนเป็นการจัดสรรให้ตามรายหัวประชากรอย่างฉับพลันของโครงการมีผลกระทบอย่างมากต่อสถานพยาบาล เนื่องจากการกระจายของสถานพยาบาลที่เป็นอยู่ไม่สอดคล้องกับการกระจายของประชากรตามภูมิภาคต่างๆ ทําให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่และสถานพยาบาลที่ตั้งในเขตที่มีประชากรเบาบางได้รับงบประมาณลดลง ในขณะที่พื้นที่ที่มีสถานพยาบาลและบุคลากรเบาบาง เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นมาก สถานการณ์ดังกล่าวแย่ขึ้นไปอีกเมื่อโครงการนี้ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดบริการ การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกประการในโครงการนี้คือการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิโดยกําหนดให้สถานพยาบาลคู่สัญญาทุกแห่งต้องจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชน (Primary care unit; PCU) ตามมาตรฐานที่กําหนด 1 แห่งต่อประชากรที่ขึ้นทะเบียน 10,000 – 15,000 คน ทั้งนี้แนวคิดเรื่องเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ การให้หลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า และการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนเขาถึงได้สะดวกนั้น เป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไทยทุกคน อย่างไรก็ดี การดําเนินนโยบายภายใต้ข้อจํากัดทั้งด้านโครงสร้างระบบบริการที่เป็นอยู่และข้อจํากัดของงบประมาณจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขของไทยทั้งในด้านบวกและลบen_US
dc.description.sponsorshipสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยen_US
dc.format.extent398651 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยen_US
dc.rightsสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยen_US
dc.subjectระบบประกันสุขภาพen_US
dc.subjectประกันสุขภาพ—ไทยen_US
dc.subjectHealth Insurance Systemsen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleแนวคิด กระบวนการพัฒนา สัมฤทธิ์ผลและผลกระทบนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทช่วยคนไทยห่างไกลโรค)en_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.email.authorsamrit@health.moph.go.th, samrit@hisro.or.then_US
dc.identifier.callnoW250.JT3 ส618น [2551]en_US
dc.subject.keywordหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าen_US
dc.subject.keyword30 บาทen_US
.custom.citation "แนวคิด กระบวนการพัฒนา สัมฤทธิ์ผลและผลกระทบนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทช่วยคนไทยห่างไกลโรค)." 2008. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2543">http://hdl.handle.net/11228/2543</a>.
.custom.total_download1522
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month14
.custom.downloaded_this_year39
.custom.downloaded_fiscal_year192

Fulltext
Icon
Name: hs1516.pdf
Size: 425.4Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record