Show simple item record

The 4th National Alcohol Conference Stop alcohol problem crisis by law and regulation

dc.contributor.authorศูนย์วิจัยปัญหาสุราen_US
dc.coverage.spatialไทยen_US
dc.date.accessioned2009-10-30T04:31:46Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-15T08:07:41Z
dc.date.available2009-10-30T04:31:46Zen_US
dc.date.available2557-04-15T08:07:41Z
dc.date.issued2551-11en_US
dc.identifier.isbn9789742966331en_US
dc.identifier.otherhs1621en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2786en_US
dc.description.abstractการประชุมวิชาการสุราระดับชาติถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการรวบรวมข้อมูล การจัดทำเป็นเอกสารและการเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจปัญหาและการดำเนินการเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนเพื่อการสร้างเครือข่ายนักวิชาการตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุรานั้นต้องใช้หลายมาตรการควบคู่กันเสมอ ทั้งมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางภาษี มาตรการรณรงค์และการศึกษามาตรการทางสังคมในชุมชน มาตรการป้องปรามอันตรายจากการบริโภคและมาตรการบำบัดรักษา ในแต่ละครั้งของการจัดประชุมวิชาการจะมีข้อมูลในมิติต่างๆ และทุกมิติจะเน้นมาตรการสำคัญๆ ในแต่ละปีแตกต่างกันไป ครั้งนี้เป็นการจัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 4 จัดขึ้นวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ภายใต้หัวข้อ "ยุติวิกฤตปัญหาสุรา...ด้วยกฎหมาย" ด้วยเหตุผลคือ เพื่อเน้นให้เห็นความสำคัญของกฎหมายในการยุติวิกฤติปัญหาสุรา โดยการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งผ่านการลงมติให้ตราเป็นกฎหมายจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 มาเป็นเนื้อหาหลักของการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 นี้ ประกอบด้วยหัวข้อย่อยๆ ดังนี้ นโยบาย การควบคุมปัญหาสุราในสังคมไทย ภาพรวมการควบคุมปัญหาสุราระดับโลก สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กับการควบคุมปัญหาสุรา ประสบการณ์การควบคุมปัญหาสุราด้วยกฎหมายของประเทศต่างๆ ก้าวต่อไป ของการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 แนวทางการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลด้วยมาตรการห้ามจำหน่ายสุรา ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาติ- “ยุติวิกฤติปัญหาสุรา...ด้วยกฎหมาย” วาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและการจัดการบรรยายห้องย่อยภายใต้หัวข้ออุปสงค์และผลกระทบ จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุปทานและมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรการ บำบัดรักษาและมาตรการทางสังคมในชุมชน ตลอดจนการนำเสนอเอกสารวิชาการจากนักวิชาการทั่วไป ที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการวิชาการ อีกทั้งมีการประกวดโปสเตอร์วิชาการในการประชุมด้วย รวมเรื่องที่นำเสนอในห้องประชุมใหญ่และห้องบรรยายย่อยทั้งสิ้น 44 เรื่อง ด้วยสุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา ก่อให้เกิดปัญหามากมาย จนเป็นปัญหาระดับชาติและระดับโลก ทั้งนี้ด้วยสาเหตุของการเกิดปัญหามีลักษณะซับซ้อนอย่างมาก การแก้ไขและการป้องกันปัญหา จึงต้องทำอย่างมีคุณภาพถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาและวัฒนธรรมของสังคม ตลอดจนต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติ ภาคประชาชนและ นักวิชาการ การจัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติเป็นประจำทุกปีนี้ หวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาสุราของประเทศไทยให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ เพื่อปกป้องลูกหลานไทยทุกคนen_US
dc.description.sponsorshipศูนย์วิจัยปัญหาสุรา,กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพen_US
dc.format.extent2131951 bytesen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherศูนย์วิจัยปัญหาสุราen_US
dc.rightsศูนย์วิจัยปัญหาสุราen_US
dc.subjectการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์--ไทย--การประชุมen_US
dc.subjectการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์--การควบคุมen_US
dc.subjectปัจจัยคุกคามสุขภาพen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 4 ยุติวิกฤตปัญหาสุราด้วยกฎหมายen_US
dc.title.alternativeThe 4th National Alcohol Conference Stop alcohol problem crisis by law and regulationen_US
dc.typeDocumenten_US
dc.description.publicationเอกสารการประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 4 ยุติวิกฤติปัญหาสุรา...ด้วยกฎหมาย วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรีen_US
dc.identifier.callnoWM274 ก482 2551en_US
.custom.citationศูนย์วิจัยปัญหาสุรา. "การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 4 ยุติวิกฤตปัญหาสุราด้วยกฎหมาย." 2551. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2786">http://hdl.handle.net/11228/2786</a>.
.custom.total_download1392
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month8
.custom.downloaded_this_year36
.custom.downloaded_fiscal_year75

Fulltext
Icon
Name: hs1621.pdf
Size: 2.314Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record