Show simple item record

Knowledge Management In Family Medicine : From Experience to Expertise

dc.contributor.advisorสุพัตรา ศรีวณิชชากรen_US
dc.contributor.authorสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศen_US
dc.contributor.authorสายพิณ หัตถีรัตน์en_US
dc.contributor.authorปกรณ์ ทองวิไลen_US
dc.contributor.authorสตางค์ ศุภผลen_US
dc.contributor.authorสายรัตน์ นกน้อยen_US
dc.contributor.authorอรวรรณ ตะเวทิพงศ์en_US
dc.date.accessioned2010-06-11T07:41:58Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-15T08:51:07Z
dc.date.available2010-06-11T07:41:58Zen_US
dc.date.available2557-04-15T08:51:07Z
dc.date.issued2553-04en_US
dc.identifier.otherhs1681en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2943en_US
dc.description.abstractการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้นคลิฟเฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับชมรมอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและศูนย์การเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 5 ภูมิภาค สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมรูปธรรมและบทเรียนการทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในกลุ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งเป็นบุคคลสำคัญกลุ่มหนึ่งในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรุ่นพี่และรุ่นน้องได้เล่าเรื่องและหารือปัญหาที่เกิดขึ้นจากบริบทการทำงานที่แตกต่าง รวมทั้งได้ร่วมเสนอแนะแนวทางพัฒนาด้านเวชศาสตร์ครอบครัวต่อไป การประชุมครั้งนี้จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีทั้งหมด 42 คน ประกอบด้วย แพทย์ที่มาจากสถาบันการศึกษา จำนวน 11 คน จากโรงพยาบาลศูนย์จำนวน 13 คน โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 7 คน และแพทย์ปฏิบัติงานในศูนย์แพทย์ชุมชน จำนวน 2 คน และคณะทำงานส่วนกลางและทีมจากองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน 9 คน จากการประเมินระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม แบบสอบถามและกระบวนการ Before and After action review (BAAR) ในภาพรวมของกิจกรรมนี้ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างมาก เนื่องจากการสื่อสารล่วงหน้าเรื่องความสำคัญของประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนและการเชิญแบบระบุบุคคลเพื่อเตรียมแลกเปลี่ยนเฉพาะแต่ละประเด็น ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อการร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งกระตือรือล้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เอกสารนี้ชุดนี้มาจากการสรุปและสังเคราะห์ประเด็นที่ได้จากเนื้อหาการแลกเปลี่ยนพูดคุยโดยกระบวนการกลุ่มย่อยใน 4 เนื้อหาหลัก (การบริการ การบริหารจัดการ การศึกษาวิจัยและพัฒนา การจัดการศึกษา) การประกอบกับการนำเสนอและแลกเปลี่ยน อภิปรายทั่วไปกลุ่มใหญ่ของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาต่อไปen_US
dc.description.sponsorshipสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน,สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,กระทรวงสาธารณสุข,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติen_US
dc.format.extent3548938 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนen_US
dc.rightsสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนen_US
dc.subjectเวชปฏิบัติทั่วไปen_US
dc.subjectการจัดการความรู้en_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleสรุปประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิป เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรีen_US
dc.title.alternativeKnowledge Management In Family Medicine : From Experience to Expertiseen_US
dc.typeDocumenten_US
dc.identifier.callnoWB110 ส356 2553en_US
dc.identifier.contactno51-106en_US
dc.subject.keywordเวชศาสตร์ครอบครัวen_US
dc.subject.keywordการบริการปฐมภูมิen_US
.custom.citationสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ, สายพิณ หัตถีรัตน์, ปกรณ์ ทองวิไล, สตางค์ ศุภผล, สายรัตน์ นกน้อย and อรวรรณ ตะเวทิพงศ์. "สรุปประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิป เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี." 2553. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2943">http://hdl.handle.net/11228/2943</a>.
.custom.total_download8581
.custom.downloaded_today2
.custom.downloaded_this_month6
.custom.downloaded_this_year1271
.custom.downloaded_fiscal_year199

Fulltext
Icon
Name: hs1681.pdf
Size: 3.507Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record