Now showing items 1-1 of 1

    • ภาพเตือนสติบนซองบุหรี่กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

      สุนันทา โอศิริ; Sunantha Osiri; สุริยล คงคาสวัสดิ์; Suriyon Kongkasawad (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
      การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นเพื่อประเมินผลจากการที่มีภาพเตือนบนซองบุหรี่ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ประชากรศึกษาเป็นนิสิตชายในมหาวิทยาลัยบูรพา 120 คน อายุ 18-23 ปี คณะผุ้วิจัยเก็บข้อมูลแบบสอบถามในช่วงเดือนกันยายน ...