Show simple item record

ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย

dc.contributor.authorภูษิต ประคองสายen_US
dc.contributor.authorวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรen_US
dc.contributor.authorวิชช์ เกษมทรัพย์en_US
dc.contributor.authorยศ ตีระวัฒนานนท์en_US
dc.contributor.authorถนอม สุภาพรen_US
dc.contributor.authorจิตปราณี วาศวิทen_US
dc.date.accessioned2008-10-02T07:24:26Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-15T08:55:33Z
dc.date.available2008-10-02T07:24:26Zen_US
dc.date.available2557-04-15T08:55:33Z
dc.date.issued2549en_US
dc.identifier.citationวารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 12,supple2(2549) : 37-49en_US
dc.identifier.otherDMJ81en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/325en_US
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยใช้กรอบแนวความคิดทั้งในด้านประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรและแนวคิดความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมหลักการด้านจริยธรรมและสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาทางเลือกด้านนโยบายภายใต้บริบทของประเทศไทย รูปแบบของการศึกษาประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิของกระทรวงสาธารณสุข การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการขยายบริการทดแทนไตและนักวิชาการด้านชีวจริยศาสตร์ การประชุมระดมคสามคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบายในการขยายบริการทดแทนไต โดยใช้กรอบแนวความคิดด้านจริยศาสตร์ กับการกระจายทรัพยากรสุขภาพ ซึ่งจัดทำโดยองค์การอนามัยโลกโดยนักวิจัยของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศร่วมกับนักวิจัยจาก Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา University of Bergen ประเทศนอรเวย์ และองค์การอนามัยโลก ทำการศึกษาในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2548 ผลการศึกษาพบว่าทางเลือกที่ 2 คือผู้ป่วยไตวายเรื้อรังทุกคนได้รับบริการทดแทนไตจนถึงอายุที่กำหนด (เช่น อายุขัยเฉลี่ยของคนไทย) โดยภายหลังจากนั้น ผู้ป่วยต้องช่วยเหลือตนเอง และทางเลือกที่ 4 คือ ผู้ป่วยทุกคนได้รับการบริการฯ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น 1-2 ปี) หลังจากนั้นผู้ป่วยที่มีอายุน้อยเท่านั้นจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล เป็นทางเลือกเชิงนโยบายที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงและบรรลุเป้าหมายด้านจริยธรรม (เนื่องจากสามารถให้บริการฯกับผู้ป่วยทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ป่วยบางคน) รวมทั้งส่งผลกระทบด้านงบประมาณน้อยกว่าทางเลือกอื่นๆ ในขณะที่ทางเลือกที่ 1 คือ ผู้ป่วยทุกคนได้รับบริการฯ ตลอดชีวิต จะก่อให้เกิดภาระทางด้านการคลังสุขภาพกับรัฐบาลเป็นอย่างมากและทางเลือกที่ 3 ผู้ป่วยบางคนได้รับบริการฯตลอดชีวิตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างกว้างๆ ในระดับประเทศและผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการในระดับจังหวัด มีแนวโน้มที่จะเกิดความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพและความแตกต่างระหว่างพื้นที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ารัฐบาลจะตัดสินใจเลือกทางเลือกใด สิ่งที่จะต้องดำเนินควบคู่ไปกับการขยายบริการทดแทนไตคือ การลงทุนเพิ่มขึ้นในด้านการป้องกันภาวะไตวานเรื้อรังทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ การแสวงหาแหล่งงบประมาณที่เพียงพอและยั่งยืนสำหรับนโยบายดังกล่าว การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการทดแทนไต การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการลงทะเบียนทดแทนไตในประเทศไทยให้ครอบคลุมและเป็นรายงานภาคบังคับ กรสนับสนุนให้มีการใช้การล้างช่องท้องอย่างต่อเนื่องมากกว่าการฟอกเลือด และการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผ่าตัดเปลี่ยนไตเพ่อรองรับการขยายบริการทดแทนไตในอนาคต เป็นนโยบายด้านอื่นๆที่จำเป็นต้องพัฒนาและดำเนินการควบคู่ไปด้วยen_US
dc.format.extent824365 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.rightsสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.subjectนโยบายสุขภาพen_US
dc.subjectหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าen_US
dc.titleทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทยen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.callno0859-239Xen_US
dc.subject.keywordประสิทธิภาพen_US
dc.subject.keywordความเป็นธรรมด้านสุขภาพen_US
dc.subject.keywordบริการทดแทนไตen_US
.custom.citationภูษิต ประคองสาย, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, วิชช์ เกษมทรัพย์, ยศ ตีระวัฒนานนท์, ถนอม สุภาพร and จิตปราณี วาศวิท. "ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย." 2549. <a href="http://hdl.handle.net/11228/325">http://hdl.handle.net/11228/325</a>.
.custom.total_download1135
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month5
.custom.downloaded_this_year66
.custom.downloaded_fiscal_year91

Fulltext
Icon
Name: 2006_DMJ81_ทางเลื ...
Size: 805.0Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record