Show simple item record

ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย - คำถามวิจัยที่สำคัญ

dc.contributor.authorวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรen_US
dc.contributor.authorศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์en_US
dc.date.accessioned2008-10-03T10:02:28Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-15T08:56:20Z
dc.date.available2008-10-03T10:02:28Zen_US
dc.date.available2557-04-15T08:56:20Z
dc.date.issued2546en_US
dc.identifier.citationวารสารวิชาการสาธารณสุข 12,2(2546) : 159-168en_US
dc.identifier.issn0858-4923en_US
dc.identifier.otherDMJ37en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/434en_US
dc.description.abstractโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าดำเนินการเต็มพื้นที่ในปีงบประมาณ ๒๕๔๕ เนื่องจากเป็นโครงการระดับชาติ การกำหนดและปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อให้โครงการฯบรรลุวัตถุประสงค์มีความจำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยที่สำคัญ ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของโครงการดยเฉพาะการลดภาระรายจ่ายสุขภาพของครัวเรือนไทย (๒) การดำเนินงานโครงการและระบบบริการสุขภาพ (๓) กลไกการจ่ายเงินและการปรับตัวของระบบบริการสุขภาพ (๔) ผลกระทบต่อประชากร (๕) ผลกระทบต่อระบบสุขภาพในภาพรวม (๖) แรงสนับสนุนและแรงต้านในโครงการ การตอบคำถามวิจัยเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ การพัฒนาให้มีกลไกเชื่อมต่อระหว่างผลการศึกษาวิจัยกับการตัดสินใจเชิงนโยบายมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความพยายามตอบคำถามการวิจัยเหล่านี้en_US
dc.format.extent400074 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.rightsสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.subjectการประกันสุขภาพen_US
dc.titleระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย - คำถามวิจัยที่สำคัญen_US
dc.typeArticleen_US
dc.subject.keywordคำถามวิจัยสำคัญen_US
.custom.citationวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร and ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์. "ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย - คำถามวิจัยที่สำคัญ." 2546. <a href="http://hdl.handle.net/11228/434">http://hdl.handle.net/11228/434</a>.
.custom.total_download866
.custom.downloaded_today1
.custom.downloaded_this_month10
.custom.downloaded_this_year57
.custom.downloaded_fiscal_year84

Fulltext
Icon
Name: 2003_DMJ37_ระบบปร ...
Size: 390.6Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record