Show simple item record

การตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนโดยระบบสุขภาพไทย : ความคิดเห็นของบุคลากรสุขภาพ

dc.contributor.authorศรีเพ็ญ ตันติเวสสen_US
dc.contributor.authorวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรen_US
dc.date.accessioned2008-10-03T10:03:07Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-15T08:56:21Z
dc.date.available2008-10-03T10:03:07Zen_US
dc.date.available2557-04-15T08:56:21Z
dc.date.issued2546en_US
dc.identifier.citationวารสารวิชาการสาธารณสุข 12,1(2546) : 55-66en_US
dc.identifier.issn0858-4923en_US
dc.identifier.otherDMJ35en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/435en_US
dc.description.abstractองค์กรอนามัยโลกระบุว่าระบบสุขภาพที่ดีควรมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาระดับและความเสมอภาคของสถานะสุขภาพรวมทั้งการตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนกลุ่มต่างๆตลอดจนสร้างความเสมอภาคในระบบการคลังด้านสุขภาพ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคิดเห็นของบุคลากรสุขภาพเกี่ยวกับการตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนโดยระบบสุขภาพไทยในด้านต่างๆ ในเดือนมกราคมถึงมีนาคม ๒๕๔๔ ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเองรวม ๕๐๐ ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจำนวน ๒๙๑ ฉบับ (ร้อยละ ๕๘) ในมุมมองของผู้ให้บริการสุขภาพ ชนชั้นทางสังคม และเศรษฐานะของผู้รับบริการเป้นสาเหตุของการเลือกปฏิบัติในการให้บริการสุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุข ในภาพรวมการตอบสนองโดยระบบบริการภาคเอกชนอยู่ในระดับที่ดีกว่าภาครัฐ ทั้งในด้านการเคารพต่อบุคคลและการยึดเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของประชากรทั่วไปในระดับปานกลาง โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๕.๓ และ ๕ จากคะแนนเต็ม ๑๐ ตามลำดับ ผู้ที่ได้รับการตอบสนองมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ได้แก่ ผู้ที่มีฐานะร่ำรวย มีการศึกษาสูง ผู้สูงอายุ (เฉพาะองค์ประกอบด้านการให้ความเคารพต่อบุคคล) อาศัยอยู่ในเขตเมือง และชนกลุ่มใหญ่ ส่วนเพศชายและหญิงได้รับการตอบสนองไม่แตกต่างกัน ผู้ให้บริการสุขภาพส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อองค์ประกอบด้านการเคารพต่อบุคคลเท่ากับด้านการยึดเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และเห็นว่าจุดมุ่งหมายหลักทั้งสามประการของระบบสุขภาพ ได้แก่ การพัฒนาสถานะสุขภาพ การตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน และความเป็นธรรมทางการเงินการคลังด้านสุขภาพ มีความสำคัญเท่าๆกันen_US
dc.format.extent521397 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.rightsสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.subjectระบบสุขภาพไทยen_US
dc.titleการตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนโดยระบบสุขภาพไทย : ความคิดเห็นของบุคลากรสุขภาพen_US
dc.typeArticleen_US
dc.subject.keywordการตอบสนองen_US
dc.subject.keywordการเลือกปฏิบัติen_US
dc.subject.keywordความเสมอภาคen_US
.custom.citationศรีเพ็ญ ตันติเวสส and วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร. "การตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนโดยระบบสุขภาพไทย : ความคิดเห็นของบุคลากรสุขภาพ." 2546. <a href="http://hdl.handle.net/11228/435">http://hdl.handle.net/11228/435</a>.
.custom.total_download884
.custom.downloaded_today1
.custom.downloaded_this_month14
.custom.downloaded_this_year83
.custom.downloaded_fiscal_year102

Fulltext
Icon
Name: 2003_DMJ35_การตอบ ...
Size: 509.1Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record