Show simple item record

การบริหารระบบ (System administration)

dc.contributor.authorวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์en_US
dc.contributor.authorอนุวัฒน์ ศุภชุติกุลen_US
dc.contributor.authorประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูลen_US
dc.contributor.authorชูชัย ศรชำนิen_US
dc.contributor.authorเกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติen_US
dc.contributor.authorวิโรจน์ ณ ระนองen_US
dc.contributor.authorศรชัย เตรียมวรกุลen_US
dc.contributor.authorเกรียงศักดิ์ เอกพงษ์en_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์en_US
dc.contributor.otherสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลen_US
dc.contributor.otherไม่มีข้อมูลen_US
dc.contributor.otherสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติen_US
dc.contributor.otherชมรมแพทย์ชนบทen_US
dc.contributor.otherสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยen_US
dc.contributor.otherไม่มีข้อมูลen_US
dc.contributor.otherโรงพยาบาลเพ็ญen_US
dc.coverage.spatialไทยen_US
dc.date.accessioned2008-10-04T14:33:57Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:56:15Z
dc.date.available2008-10-04T14:33:57Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:56:15Z
dc.date.issued2004en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/456en_US
dc.description.abstractเอกสารและบทวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบหลักประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นบทสังเคราะห์ทางวิชาการที่จะนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิชาการที่หลากหลายในการประชุมวิชาการ พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ บนพื้นฐานทางวิชาการและความคิดเห็น ข้อเสนอที่หลากหลายอันจะนำสู่เอกสารวิชาการที่มีคุณค่าสำหรับผู้กำหนดนโยบาย และผู้บริหารจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับแก้นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติให้เกิดผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent201840 bytesen_US
dc.format.extent189113 bytesen_US
dc.format.extent234425 bytesen_US
dc.format.extent333597 bytesen_US
dc.format.extent232991 bytesen_US
dc.format.extent131896 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.titleการบริหารระบบ (System administration)en_US
dc.title.alternativeระบบการร้องเรียนen_US
dc.title.alternativeการประกันคุณภาพen_US
dc.title.alternativeการบริหารการลงทุนen_US
dc.title.alternativeการบริหารทรัพยากรมนุษย์en_US
dc.title.alternativeกลไกการติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าen_US
dc.title.alternativeการบริหารระบบบริการภาครัฐระดับพื้นที่en_US
dc.typeDocumenten_US
dc.description.publicationเอกสารการประชุมวิชาการ พลังปัญญา สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานครen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.subject.keywordการบริหารระบบen_US
dc.subject.keywordระบบการร้องเรียนen_US
dc.subject.keywordการบริหารการลงทุนen_US
dc.subject.keywordการบริหารทรัพยากรมนุษย์en_US
dc.subject.keywordหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าen_US
dc.subject.keywordระบบบริการภาครัฐen_US
dc.subject.keywordSystem administrationen_US
.custom.citationวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล, ชูชัย ศรชำนิ, เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ, วิโรจน์ ณ ระนอง, ศรชัย เตรียมวรกุล and เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์. "การบริหารระบบ (System administration)." 2004. <a href="http://hdl.handle.net/11228/456">http://hdl.handle.net/11228/456</a>.
.custom.total_download1167
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year20
.custom.downloaded_fiscal_year28

Fulltext
Icon
Name: 401.pdf
Size: 128.8Kb
Format: PDF
Icon
Name: 402.pdf
Size: 227.5Kb
Format: PDF
Icon
Name: 403.pdf
Size: 325.7Kb
Format: PDF
Icon
Name: 404.pdf
Size: 228.9Kb
Format: PDF
Icon
Name: 405.pdf
Size: 184.6Kb
Format: PDF
Icon
Name: 406.pdf
Size: 197.1Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record