Recent Submissions

 • รักสุด เซฟให้สุด พ่อแก่ แม่เฒ่า ปลอดภัยจากโควิด 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-04)
  Infographic การป้องกันผู้สูงอายุจากการติดเชื้อโควิด-19
 • แผนปฏิบัติการ บูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย Genomics Thailand (พ.ศ. 2563-2567) 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-09)
  Infographic แผนปฏิบัติการ แผนงานจีโนมิกส์ ประเทศไทย (Genomics Thailand) พ.ศ. 2563-2567
 • จีโนมิกส์ ประเทศไทย 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-09)
  Infographic แนะนำแผนงานจีโนมิกส์ ประเทศไทย (Genomics Thailand) การแพทย์จีโนมิกส์ คือ การแพทย์ที่อาศัยเทคโนโลยีพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เพื่อประเมินความเสี่ยง วินิจฉัย และพยากรณ์โรค วิสัยทัศน์ คือ ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการ ...
 • แอปพลิเคชัน KhunLook คุณลูก ตัวช่วยพ่อแม่ยุค New Normal เพื่อดูแลพัฒนาการลูกน้อย 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-06)
  Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4796) แอปพลิเคชันคุณลูก (KhunLook) เพื่อการติดตามการเติบโตของลูกได้อย่างต่อเนื่อง ...
 • รับยาที่ร้านยา ทำอย่างไร 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-05)
  Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย การประเมินโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5445) แสดงขั้นตอนการรับยาที่ร้านยา
 • รับยาที่ร้านยา ลดเสี่ยงโควิด ลดแออัดในโรงพยาบาล 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-05)
  Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย การประเมินโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5445)
 • ผู้ป่วยเบาหวานเท้าเป็นแผล ควรล้างเท้าด้วยน้ำร้อนฆ่าเชื้อโรคจริงหรือ 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
  Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย ภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย ต่อเนื่องปีที่ 3 (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4869) ให้ข้อมูลการดูแลเท้าที่ถูกต้องในผู้ป่วยเบาหวาน
 • น้ำตาลเพียงเท่านั้นหรือ ที่เป็นต้นเหตุเบาหวาน 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
  Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย อัตราการพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานและการศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับปัจจัยการนอนหลับและระดับกรดยูริคในเลือดกับระดับ HbA1c ในเลือดในผู้ที่มีภาวะ pre-diabetes (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle ...
 • เบาหวาน + หลอดเลือดส่วนปลาย = ถูกตัดขา 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
  Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย ภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4344) ให้ข้อมูล อาการของโรคหลอดเลือดส่วนปลาย บัญญัติ 10 ประการ ดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
 • กินน้อยลง อดอาหาร ออกกำลังกาย ลดน้ำหนักจริงหรือ 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
  Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย ผลของการออกกำลังและการบริโภคอาหารต่อการเกิดโรคสมองเสื่อม โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรไทยในจังหวัดอุบลราชธานี โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2 (https://kb.hsri.or.th/ ...
 • เบาหวาน รู้จัก รู้ทัน ป้องกันได้ 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
  Infographic ข้อมูลจาก www.pobpad.com แสดงข้อมูลสาเหตุ ประเภท และการป้องกันโรคเบาหวาน
 • เบาหวานเสี่ยงไต ใครๆ ก็เป็นได้ พบ 1 ใน 3 น้อยกว่า 60 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02-01)
  Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย การประเมินผลการเข้าถึงบริการและการจัดบริการทดแทนไต ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4009) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไต อาการของโรค ...
 • เบาหวาน โรคเรื้อรังรักษาไม่หาย เสี่ยงลุกลาม ตามมาด้วยสารพัดโรค 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
  Infographic ข้อมูลจากงานวิจัยการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4626) แสดงข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยเบาหวาน
 • เบาหวาน เสี่ยงหลอดเลือดสมอง ตีบ ตัน แตก ตาย 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-12-01)
  Infographic ข้อมูลจากงานวิจัยการประเมินสมรรถนะระบบหลักประกันสุขภาพในการให้บริการผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด จากหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4017) ...
 • เครื่องมือค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-08)
  โครงการพัฒนาคู่มือและเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคและผลกระทบทางสังคมแก่ผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรค หนึ่งในผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่นำมาสู่การพัฒนาเป็นหลักสูตรการสื่อสารเพื ...
 • การควบคุม ป้องกันวัณโรค 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-08)
  การป้องกันวัณโรคที่ดีที่สุดคือ การตรวจหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้เร็วที่สุด การให้วัคซีนบีซีจีแก่เด็กทารกแรกเกิด ไม่สามารถป้องกันเด็กจากวัณโรคได้อย่างเด็ดขาด และควรป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อเอชไอวี เพราะจะทำให้มีโอกาสป่วย ...
 • รู้ เข้าใจวัณโรค 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-08)
  วัณโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อทางลมหายใจจากคนสู่คน ด้วยการแพร่กระจายผ่านละอองเสมหะจากการไอ จาม พูดคุย แต่ไม่ติดต่อด้วยการกินอาหารหรือน้ำด้วยกัน แต่ควรใช้ช้อนกลางและแยกภาชนะกัน วัณโรคเกิดได้กับหลายส่วนของร่างกาย เช่น ...
 • A to Z: Bench to Bedside in Medical Mycology 

  วัชรมาศ ม่วงแก้ว; Watcharamat Muangkaew; Pronpan Khum-eam (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
  โปสเตอร์ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเชื้อรา
 • ที่นี่ปลอดวัณโรค แน่ใจ 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-08)
  วันนี้ วัณโรคยังอยู่กับสังคมไทย ไทยติดอันดับประเทศที่มีผู้ป่วยวัณโรคจำนวนมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และปี พ.ศ. 2555 มีผู้เสียชีวิตกว่าหมื่นราย ประชากรโลก 1 ใน 3 เป็นผู้ติดเชื้อวัณโรคโดยไม่ปรากฏอาการ วัณโรคเป็นแล้วตายแต่สามา ...
 • โรคสมาธิสั้น : เป็นได้ เปลี่ยนได้ ถ้าปรับพฤติกรรม 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-01)
  เด็กโรคสมาธิสั้น ควรได้รับการดูแลและลดสิ่งเร้า เช่น จัดสถานที่สำหรับทำการบ้าน อ่านหนังสือ โดยไม่มีสิ่งรบกวน ฝึกให้เด็กทำกิจกรรมในที่เงียบๆ หรืออยู่ในสถานที่สงบ ลดการไปเที่ยวห้างหรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน จำกัดการดูทีวี ...

View more