Now showing items 1-3 of 3

  • การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   ภาระค่าใช้จ่ายโครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2541 ดำเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายด้วยมาตรการจำกัดการใช้บริการ เช่น จำกัดการใช้ยาเฉพาะในบัญชียาหลัก ...
  • บันทึกเด็กชายก้อนดิน 

   สุริยัน สุดศรีวงศ์; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) (สถาบันวิจัยระบบสาธาณสุข, 2545)
  • รูปแบบและการบริหารจัดการสถาบันวิจัยสุขภาพในมหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมงานวิจัยสุขภาพของคนไทย 

   สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ; Suttilak Smitasiri; ประสิทธิ์ ลีระพันธ์; สุพัตรา อติโพธิ; Prasit Leerapan; S. Atibodhi; คณะทำงานสหสาขาวิชาการ (Multi-disciplinary Taskforce); สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   ในปัจจุบันรัฐเห็นความสำคัญของการศึกษาวิจัยสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน ลดการสูญเสียทรัพยากรที่ไม่จำเป็นและเป็นโอกาสในการสร้างสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จึงได้จัดให้มีโครงสร้างของระบบวิจัยสุขภ ...