Now showing items 1-1 of 1

    • การเสนอแนะแนวทางการปฏิรูประบบโรงพยาบาลของรัฐ 

      วันชัย มีชาติ; Wanchai Meechati; อร่าม ศิริพันธ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
      การเสนอแนะแนวทางการปฏิรูประบบโรงพยาบาลของรัฐ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)ศึกษาถึงกรอบแนวทางในการศึกษาวิจัยเพื่อการบริหารโรงพยาบาลของรัฐ (การปฏิรูประบบโรงพยาบาลของรัฐ) 2)ศึกษาทบทวนถึงการปรับปรุงและปฏิรูประบบโรงพยาบาล ...