Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนานักสื่อสารสุขภาพไทใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

      ขวัญชีวัน บัวแดง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2008)
      โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนานักสื่อสารสุขภาพไทใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” เป็นโครงการหนึ่งภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและมีภาษา ...