Now showing items 2895-2914 of 4720

  • บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : รูปธรรมที่เริ่มต้น 

   THE ROCKEFELLER FOUNDATION; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; องค์การอนามัยโลก (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002-08)
  • บัญชีรายจ่ายสุขภาพ 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; จิตปราณี วาศวิท (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2005)
   ในปีหนึ่งๆ ประชากรในประเทศของเราต้องจ่ายเงิน เพื่อการรักษาพยาบาลตนเองไปมากน้อยเพียงใด? อาจมีผู้สงสัยว่าเมื่อเราจ่ายภาษีแล้ว ทำไมเรายังต้องมารับภาระในการจ่ายเงินเพื่อซื้อประกันสุขภาพจากบริษัทเอกชนอีก คำถามเหล่านี้ทำให้ต้อ ...
  • บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2537-2544 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien; สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; International Health Policy Program (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2004)
   ผลการจัดทำบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ ระยะที่ 3 พบว่า รายจ่ายสุขภาพทั้งหมด (Total health expenditure-THE) ของประเทศไทยปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 มีมูลค่า ณ ราคาประจำปีเท่ากับ 170,203 ล้านบาท (รวมการสะสมทุน) รายจ่ายสุขภาพของประเ ...
  • บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2537 

   อดิศวร์ หลายชูไทย; Adit Laichoothai; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล; จิปราณี วาศวิท; ดวงกมล วิมลกิจ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998)
   บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2537วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1)กำหนดคำนิยามรายจ่ายสุขภาพอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 2)พัฒนาคู่มือระเบียบวิธีการเก็บข้อมูล การประมาณการรายจ่ายสุขภาพที่จ่ายโดย ultimate source of ...
  • บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2539 และ 2541 

   สถิรกร พงศ์พานิช; Sathirakorn Pongpanich; วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; นวลอนันต์ ตันติเกต; จิตรปราณี วาศวิท (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000)
   บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2539 และ 2541วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพ-แห่งชาติให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น มีการกำหนดคำนิยามรายจ่ายสุขภาพและพัฒนาคู่มือระเบียบวิธีการ-เก็บข้อมูล การประมาณการรายจ่ายสุขภา ...
  • บัญญัติ 10 ประการ ดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ป้องกันหลอดเลือดตีบ & ลดอัตราการตัดขา 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-08-22)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย ภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4344
  • บันทึกการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษโบทูลินัม จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2549 

   ธำรง หาญวงศ์; Thamrong Hanwongsa (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2008)
  • บันทึกการเสวนาสัญจร เพื่อกระเทาะความคิดใส่บ่อพักความรู้ นำไปสู่การผ่าตัดวิถีชีวิตชุมชนชนบท 

   คณะทำงานวิชาการสนับสนุนการประสานงานนโยบายระบบบริหารและบริการสาธารณสุข (2008-12-04)
   มนุษย์กำลังถูกการพัฒนาแบบตะวันตกดึงห่างออกจากวิถีชีวิตเดิม และห่างอกจากสิงแวดล้อมมากขึ้นทุกที บทความพิเศษฉบับนี้เป็นบันทึกเสวนาสัญจรที่นำท่านกลับไปสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนที่เต็มไปด้วยสติปัญญาอันน่าเคารพ และรับฟังเป็นอย่างยิ่ง
  • บันทึกของนายก้อนดิน 

   สุริยัน สุดศรีวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2007-01)
   นายก้อนดินเป็นเด็กหนุ่มที่ใฝ่รู้ สามารถใช้โอกาสเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในการเรียนรู้ ในครั้งนี้เขาได้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการสำรวจภาวะสุขภาพของประชาชนไทย ซึ่งมีการดำเนินการโดยทีมงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยผ่านเรื่อ ...
  • บันทึกของผู้ป่วยโรคมัยโคแบคทีเรียม เอเวียม 1 ราย โรงพยาบาลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   สงวนชัย เจนศิริสกุล; Sanguanchai Jenesirisakule (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2008)
  • บันทึกของเด็กชายก้อนดิน 

   สุริยัน สุดศรีวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002-07)
   วรรณกรรมบันทึกของเด็กชายก้อนดิน เป็นการแปรรูปข้อมูลสถานะสุขภาพของคนไทย ที่รวบรวมและแปลความโดยนักวิชาการหลากหลายสาขาจำนวนหนึ่งให้มีรูปแบบการนำเสนอที่สามารถสื่อความเข้าใจกับคนไทยทั่วไป โดยเอื้ออำนวยให้ใช้เวลาสั้นๆ ...
  • บันทึกทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : แนวคิดวิธีบันทึกและการใช้ประโยชน์ 

   ประคิณ สุจฉายา; Phakin Sutchaya; วิจิตร ศรีสุพรรณ; โรจนี จินตนาวัฒน์; กุลดา พฤติวรรธน์; ศรีมนา นิยมค้า; Wichit Srisuphan; Rodchanee Chintanawat; Kulada Phruek; Srimana Niyomkha; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์; Chiang Mai University. Faculty of Nursing (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
   ชื่องานวิจัย บันทึกทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์: แนวคิดวิธีบันทึกและการใช้ประโยชน์ชื่อผู้วิจัย ประคิณ สุจฉายา, วิจิตร ศรีสุพรรณ, โรจนี จินตนาวัฒน์, กุลดา พฤติวรรธน์, ศรีมนา นิยมค้าแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่พ ...
  • บันทึกเด็กชายก้อนดิน 

   สุริยัน สุดศรีวงศ์; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) (สถาบันวิจัยระบบสาธาณสุข, 2002)
  • บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขจะได้อะไร เมื่อออกนอกระบบ ก.พ. 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (2014-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • บุหรี่-มะเร็งปอด การสูญเสียสุขภาพ-ชีวิต และการสูญเสียเศรษฐกิจ (รายงานเบื้องต้น) 

   ธีระ ลิ่มศิลา (2008-12-04)
   แม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จอย่างสูงในเรื่องการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ แต่ประเทศไทยก็ยังมีผู้สูบบุหรี่กว่า 10 ล้านคน และยังมีผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่เพิ่มขึ้นปีละกว่า 5 แสนคน บทความนี้เป็นการทบทวนและวิเคราะห์างวิชาการ ...
  • บุหรี่และสุรา : ความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ระหว่างครัวเรือนไทยที่มีเศรษฐานะและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 

   วิชัย โชควิวัฒน; สุพล ลิมวัฒนานนท์; กนิษฐา บุญธรรมเจริญ; ภูษิต ประคองสาย; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2007)
   การศึกษาภาระโรคในประเทศไทยเปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ. 2542 กับ 2547 พบว่าใน พ.ศ. 2547 ภาระโรคที่เกิดจากการบริโภคแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มมากขึ้น และเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสอง และสาม รองจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ...
  • บูรณาการระบบข้อมูลสุขภาพ: คานงัดของระบบบริการสุขภาพที่เน้นคุณค่า 

   บุญชัย กิจสนาโยธิน; Boonchai Kijsanayotin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-12)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: การดูแลสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่า” (Universal Health Coverage: Value Based Healthcare) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ...
  • บูรณาการเบาหวานด้วยกันไปทั้งอำเภอ จากเบาหวาน สู่การขยายผล 

   ศิรดา ภูริวัฒนพงศ์ (โรงพยาบาลมวกเหล็ก จ.สระบุรี, 2011-07)
  • ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก(ค.ศ.2000)หลักการจริยธรรมสำหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 

   วิชัย โชควิวัฒน; สุชาติ จองประเสริฐ; สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์; ไม่มีข้อมูล (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2008-03)
   ปฏิญญาเฮลซิงกิเป็นหลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดทั่วโลก นับตั้งแต่ประกาศครั้งแรกโดยสมัชชาของแพทยสภาคมโลกที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2507 ปฏิญญาดังกล่างมีการปรับปรุ ...
  • ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3 

   พินทุสร เหมพิสุทธิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2012-12)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีภารกิจในการสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ การพัฒนานโยบายสุขภาพที่ส ...