DSpace Repository

Health Reseach - online research resources

ยินดีต้อนรับ

คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพได้ปรับปรุงระบบเพิ่มเติม ตามผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานวิชาการสวรส. และเพื่อการใช้งานที่ง่ายและสะดวกขึ้น การปรับปรุงมีดังนี้

  • เพิ่มความปลอดภัยในการ Log in เข้าสู่ระบบ
  • เพิ่มการ highlight คำค้น โดยแสดงไว้ในผลการค้นหา
  • แสดงข้อมูลผลการค้น โดยกำหนดให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น
  • เพิ่มความสะดวกในการดาวน์โหลด และแจ้งปัญหาการดาวน์โหลด(กรณีที่ดาวน์โหลดไม่สำเร็จ)
  • เลือกวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเพียงครั้งเดียว จากเดิมต้องเลือกทุกเรื่องที่ดาวน์โหลด
  • เชื่อมต่อกับ Social Network โดยมีปุ่ม Like(ถูกใจ) และปุ่ม Share(เผยแพร่) รายการที่ชอบหรือต้องการผ่านทาง Facebook

ติดต่อสอบถาม 0-2832-9253 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่

Communities in Knowledge Bank

Select a community to browse its collections.

Recently Added

View more