DSpace Repository

Health Reseach - online research resources

ยินดีต้อนรับ

คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพได้ปรับปรุงระบบเพิ่มเติม ตามผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานวิชาการสวรส. และเพื่อการใช้งานที่ง่ายและสะดวกขึ้น การปรับปรุงมีดังนี้

 • เพิ่มความปลอดภัยในการ Log in เข้าสู่ระบบ
 • เพิ่มการ highlight คำค้น โดยแสดงไว้ในผลการค้นหา
 • แสดงข้อมูลผลการค้น โดยกำหนดให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น
 • เพิ่มความสะดวกในการดาวน์โหลด และแจ้งปัญหาการดาวน์โหลด(กรณีที่ดาวน์โหลดไม่สำเร็จ)
 • เลือกวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเพียงครั้งเดียว จากเดิมต้องเลือกทุกเรื่องที่ดาวน์โหลด
 • เชื่อมต่อกับ Social Network โดยมีปุ่ม Like(ถูกใจ) และปุ่ม Share(เผยแพร่) รายการที่ชอบหรือต้องการผ่านทาง Facebook

ติดต่อสอบถาม 0-2832-9253 หรือ email: library@hsri.or.th

Communities in Knowledge Bank

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • ภูษิต ประคองสาย; Phusit Prakongsai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015-03)
  เกาะติดประเด็นร้อนกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้าน “การวิจัยสุขภาพ” ของการ “REFORM สวรส.” สู่บทบาทที่ครอบคลุมทุกมิติงานวิจัยด้านสุขภาพของประเทศ ในการผลักดันกฎหมายจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมและวิจัยสุขภาพ
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-02)
  วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการใช้ยาที่เหมาะสมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดระบบบริการด้านยา การเสริมศักยภาพประชาชน และการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมโดยเฉพาะด้านการใช้ยาต้านจุลชีพ 2.เพื่อประเมินขนาด สาเหตุ ...
 • เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์; ศิริขวัญ บริหาร; วีระศักดิ์ พุทธาศรี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2012)
  การใช้ยาไม่สมเหตุผลเป็นปัญหาสำคัญของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยาเกินความจำเป็น การใช้ ยาปฏิชีวนะที่ไม่คำนึงถึงเชื้อดื้อยา การใช้ยาราคาแพงนอกบัญชียาหลัก การใช้ยาที่มีความเสี่ยงต่อความไม่ ปลอดภัย การใช้ยาโดยบุคลากรทาง ...
 • ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง; กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล; จันทร์จิรา ชอบประดิถ; สุรศักดิ์ สุนทร; วิมล สุวรรณเกษาวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2013)
  วัตถุประสงค์ของการศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีเพื่อทบทวนนโยบายสุขภาพและแนวทางในการ จัดการสุขภาพผู้สูงอายุของประเทศต่างๆ สำรวจข้อมูลขนาดและความรุนแรงของปัญหาจากการใช้ยาที่ เสี่ยงในผู้สูงอายุ ทั้งข้อมูลจากฐานข้อมูลอาการไม่ ...
 • สุพล ลิมวัฒนานนท์; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; อรอนงค์ วลีขจรเลิศ; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; อัญชลี จิตรักนที (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2013-06-05)
  งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการทบทวนเอกสารเพื่อศึกษากลไกระดับชาติในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาครัฐที่เคยมีการดำเนินการและที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน ภายใต้ข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก และได้ทำการเก็บ primary data ...

View more