DSpace Repository

Health Reseach - online research resources

ยินดีต้อนรับ

คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพได้ปรับปรุงระบบเพิ่มเติม ตามผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานวิชาการสวรส. และเพื่อการใช้งานที่ง่ายและสะดวกขึ้น การปรับปรุงมีดังนี้

 • เพิ่มความปลอดภัยในการ Log in เข้าสู่ระบบ
 • เพิ่มการ highlight คำค้น โดยแสดงไว้ในผลการค้นหา
 • แสดงข้อมูลผลการค้น โดยกำหนดให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น
 • เพิ่มความสะดวกในการดาวน์โหลด และแจ้งปัญหาการดาวน์โหลด(กรณีที่ดาวน์โหลดไม่สำเร็จ)
 • เลือกวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเพียงครั้งเดียว จากเดิมต้องเลือกทุกเรื่องที่ดาวน์โหลด
 • เชื่อมต่อกับ Social Network โดยมีปุ่ม Like(ถูกใจ) และปุ่ม Share(เผยแพร่) รายการที่ชอบหรือต้องการผ่านทาง Facebook

ติดต่อสอบถาม 0-2832-9253 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่

Communities in Knowledge Bank

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • วสันต์ จันทราทิตย์; Wasun Chantratita; รัชตะ รัชตะนาวิน; Rachata Rachatanavin; มหาวิทยาลัยมหิดล (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-10)
  ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว แม้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงมากนัก แต่ก็นำไปสู่ความสูญเสียอยู่เสมอ ทั้งนี้ยังพบการแพร่กระจายไวรัสและการเกิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ระบาดขึ้นทุกปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ...
 • นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล; Nongyao Kasatpibal; ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์; Yodying Punjasawadwong; จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ; Jittaporn Chitreecheur; นเรนทร์ โชติรสนิรมิตร; Narain Chotirosniramit; สมใจ ศิระกมล; Somjai Sirakamon; ปาริชาติ ภัควิภาส; Parichat Pakvipas (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015-02)
  การถอดบทเรียน เรื่อง การนำแบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยมาใช้ในประเทศไทย เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในการจัดการความรู้ เป็นการค้นหาความรู้จากการปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติ และนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒ ...
 • นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล; Nongyao Kasatpibal; ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์; Yodying Punjasawadwong; จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ; Jittaporn Chitreecheur; นเรนทร์ โชติรสนิรมิตร; Narain Chotirosniramit; สมใจ ศิระกมล; Somjai Sirakamon; ปาริชาติ ภัควิภาส; Parichat Pakvipas (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015-02)
  ความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด เป็นประเด็นที่องค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วโลกให้ความสำคัญ องค์การอนามัยโลกจึงได้พัฒนาแบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย (WHO surgical safety checklist) ขึ้น เพื่อลดจำนวนเหตุก ...
 • นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล; Nongyao Kasatpibal; ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์; Yodying Punjasawadwong; จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ; Jittaporn Chitreecheur; นเรนทร์ โชติรสนิรมิตร; Narain Chotirosniramit; สมใจ ศิระกมล; Somjai Sirakamon; ปาริชาติ ภัควิภาส; Parichat Pakvipas (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015-04)
  แบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก ได้ถูกนำไปใช้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัด แต่ยังไม่พบข้อมูลผลลัพธ์ของการนำแบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยมาใช้ในภาพรวมของประเทศไทย ...
 • สุรัตน์ โคมินทร์; Surat Komindr; รุ่งชัย ชวนไชยะกูล; Rungchai Chaunchaiyakul; สุรัสวดี สมนึก; นฤมล รัตนากรพันธุ์; Anantachai Inthiraj; อนันตชัย อินทร์ธิราช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-12)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาระบบบริการของกรุงเทพหานครในการควบคุมโรคอ้วน และภาวะแทรกซ้อน เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยต่าง ๆ ในการควบคุมภาวะโรคอ้วนและโรคเรื้อรังในเขต กรุงเทพมหานคร และเพื่อหาแนวทางการขยาย ...

View more