ยินดีต้อนรับ

คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพได้ปรับปรุงระบบเพิ่มเติม ตามผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานวิชาการสวรส. และเพื่อการใช้งานที่ง่ายและสะดวกขึ้น การปรับปรุงมีดังนี้

 • เพิ่มความปลอดภัยในการ Log in เข้าสู่ระบบ
 • เพิ่มการ highlight คำค้น โดยแสดงไว้ในผลการค้นหา
 • แสดงข้อมูลผลการค้น โดยกำหนดให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น
 • เพิ่มความสะดวกในการดาวน์โหลด และแจ้งปัญหาการดาวน์โหลด(กรณีที่ดาวน์โหลดไม่สำเร็จ)
 • เลือกวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเพียงครั้งเดียว จากเดิมต้องเลือกทุกเรื่องที่ดาวน์โหลด
 • เชื่อมต่อกับ Social Network โดยมีปุ่ม Like(ถูกใจ) และปุ่ม Share(เผยแพร่) รายการที่ชอบหรือต้องการผ่านทาง Facebook

**อยู่ในช่วงทดสอบระบบ การสืบค้นงานวิจัยมีปัญหา feedback กรุณาติดต่อ library@hsri.or.th หรือ โทร 0-2832-9253

Communities in Knowledge Bank

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • สิรินาฏ นิภาพร; อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล; Thaworn Sakunphanit; ถาวร สกุลพาณิชย์ (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014)
  การบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์กรณีฉุกเฉินตามนโยบายบริหารจัดการร่วมสามกองทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินนโยบายและมาตรการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลนอกระบบประกันสั ...
 • โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komatra Chuengsatiansup; ปารณัฐ สุขสุทธิ์; Paranat Suksut; ยงศักดิ์ ตันติปิฏก; Yongsak Thantiphidok; มณฑาวดี ครุธมีชัย; กุลพล คุปรัตน์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2014)
  การประเมินนี้ประกอบด้วยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิง นโยบายด้านการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ ทางเลือก ให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสอดคล้องกับส ...
 • อรุณ จิรวัฒน์กุล; Aroon Chirawatkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-10-02)
  เอกสารนำเสนอประกอบการฝึกอบรม โครงการจัดฝึกอบรมเรื่อง “การเขียนโครงร่างการวิจัยทางคลินิก ” วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องแมจิก 1 ชั้น G โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
 • สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล; Somkiat Wattanasirichaigoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-10-02)
  เอกสารนำเสนอประกอบการฝึกอบรม โครงการจัดฝึกอบรมเรื่อง “การเขียนโครงร่างการวิจัยทางคลินิก ” วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องแมจิก 1 ชั้น G โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
 • วุฒิสาร ตันไชย; Wuttisan Tanchai; สกนธ์ วรัญญูวัฒนา; Sakon Varanyuwatana; อรทัย ก๊กผล; Orathai Kokpol; วรรณภา ติระสังขะ; Vannapar Tirasangka; นรา แป้นประหยัด; Nara Panprayad; อัญชลี ห่วงทอง; Anchalee Huangtong; เอกวีร์ มีสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-05-30)
  ระบบอภิบาลยา (Pharmaceutical System) เป็นระบบที่มีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรด้าน สาธารณสุข แต่ก็เป็นระบบที่มีความสลับซับซ้อนและมีความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ซึ่งในหลายประเทศความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลของระบบยาในมิติของความ ...

View more