Knowledge Bank

Health Reseach - online research resources

ยินดีต้อนรับ

คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank: KB) คือ แหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ มีการจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล (Full Text) ทั้งหมด เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ที่สำคัญต่อการวิจัย การศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ

ติดต่อสอบถาม 0-2832-9253 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่

Recently Added

 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-10)
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและสถานการณ์สุขภาพที่เปลี่ยนไป ตลอดจนพัฒนาและขยายบทบาทจากการวิจัยระบบสุขภาพให้ค ...
 • คณะทำงานจดบันทึกประเด็น (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-10)
  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด-การแลกเปลี่ยนความรู้ ทบทวนสถานการณ์ในการดำเนินงานภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒน ...
 • Taka Agav; ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์; สิริกาญจน์ สมนึก; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; webmaster@Bluerollingdot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-07)
  แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
 • ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์; ชัชรพล เพ็ญโฉม; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; วิสาข์ สอตระกูล; สิริกาญตน์ สมนึก; จักรสิน น้อยไร่ภูมิ; webmaster@Bluerollingdot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-07)
  แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
 • สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; webmaster@Bluerollingdot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-07)
  แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...

View more