Knowledge Bank

Health Reseach - online research resources

ยินดีต้อนรับ

คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank: KB) คือ แหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ มีการจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล (Full Text) ทั้งหมด เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ที่สำคัญต่อการวิจัย การศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ

ติดต่อสอบถาม 0-2832-9253 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่

Recently Added

 • พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-01)
  ในการจัดทำระบบบริการข้อมูลสถิติสุขภาพแบบบูรณาการบนอินเทอร์เน็ต มีการพัฒนาระบบนำเสนอข้อมูลสถิติสุขภาพในหลายลักษณะตามรูปแบบการใช้ข้อมูล โดยการพัฒนาในระยะที่ 2 มีการพัฒนาระบบนำเสนอข้อมูลใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) ระบบนำเสนอข้อมู ...
 • ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ; Tanyaluck Thientunyakit; วีรศักดิ์ เมืองไพศาล; Weerasak Muangpaisan; อรสา ชลาลาภาฤทธิ์; Orasa Chawalparit; รุจพร ชนะชัย; Rujaporn Chanachai; จักรมีเดช เศรษฐนันท์; Chakmeedaj Sethanandha; ยุทธพล วิเชียรอินทร์; Yudthaphon Vichianin; กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร; Kuntarat Arunrungvichian (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-11)
  ภูมิหลังและที่มา อุบัติการณ์ของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตทั้งตัวผู้ป่วย ครอบครัว และจะเป็นปัญหาที่สำคัญของเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาประเทศ ...
 • มณฑกา ธีรชัยสกุล; กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลวัต; ธนัช นาคะพันธ์; ณัตราพร วงศ์ชัย (สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2017-01)
  ด้วยองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยเป็นความรู้ทางการแพทย์ดั้งเดิมของชาติมีพื้นฐานปรัชญาของการรักษาบำบัดผู้ป่วยที่แตกต่างจากปรัชญาและการวิเคราะห์ของการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างมากกล่าวคือ ระบบการแพทย์ดั้งเดิมมักจะมุ่งเน้นการวิเคราะ ...
 • เดือนเพ็ญ จาปรุง; Deanpen Japrung; ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล; ขุนเสก เสกขุนทด; ประภาศิริ พงษ์ประยูร; ชยาชล อภิวาท; วิรียา เชาจิรพันธุ์; ศศินี บุณยรัตพันธุ์; พิมพ์ณภัทร ปริมิตร; จักรพงศ์ ศุภเดช; สุรศักดิ์ เนียมเจริญ; ธิติกร บุญคุ้ม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017)
  การติดตามภาวะเบาหวานทำได้ โดยการวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด ร่วมกับการวัดปริมาณน้ำตาลที่จับอยู่บนโปรตีนฮีโมโกลบิน (HbA1c) อย่างไรก็ตามการวัดปริมาณน้ำตาลทั้งสองแบบ ต่างก็มีข้อจำกัด เช่น การวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด ขึ้นอยู่กับอา ...
 • ศิรินาถ ตงศิริ; ศุภวิตา แสนศักดิ์; ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง; วรพจน์ พรหมสัตยพรต; สุมัทนา กลางคาร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-01)
  การนำนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ต้องการองค์ความรู้ที่แตกต่างออกไปจากการพัฒนานโยบายการวิจัยเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Implementation research: IR) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนโยบาย (policy process) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์ ...

View more