ยินดีต้อนรับ

คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพได้ปรับปรุงระบบเพิ่มเติม ตามผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานวิชาการสวรส. และเพื่อการใช้งานที่ง่ายและสะดวกขึ้น การปรับปรุงมีดังนี้

 • เพิ่มความปลอดภัยในการ Log in เข้าสู่ระบบ
 • เพิ่มการ highlight คำค้น โดยแสดงไว้ในผลการค้นหา
 • แสดงข้อมูลผลการค้น โดยกำหนดให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น
 • เพิ่มความสะดวกในการดาวน์โหลด และแจ้งปัญหาการดาวน์โหลด(กรณีที่ดาวน์โหลดไม่สำเร็จ)
 • เลือกวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเพียงครั้งเดียว จากเดิมต้องเลือกทุกเรื่องที่ดาวน์โหลด
 • เชื่อมต่อกับ Social Network โดยมีปุ่ม Like(ถูกใจ) และปุ่ม Share(เผยแพร่) รายการที่ชอบหรือต้องการผ่านทาง Facebook

**อยู่ในช่วงทดสอบระบบ การสืบค้นงานวิจัยมีปัญหา feedback กรุณาติดต่อ library@hsri.or.th หรือ โทร 0-2832-9253

Communities in Knowledge Bank

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • ณปรัชญ์ วงษ์เกษม; Naprat Wongkasem; วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ; Wipawee Tharmmaphornphilas; หฤทัย โลหะศิริวัฒน์; Haruetai Lohasiriwat; ธีระ วรธนารัตน์; Thira Woratanarat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-08)
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ได้รับการยกระดับจากสถานีอนามัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ทั้งหน้าที่ในเชิงรุกและเชิงรับ จากการศึกษากระบวนการทำงานของรพ.สต.พบว่าปัญหาสำคัญในการทำงานของบุคลากร ...
 • นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee; สิริมาส ปานแสง; Sirimas Pansang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-09)
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการตอบสนองของโรงพยาบาลต่อนโยบายห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีน ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับเชิงคุณภาพ โดยส่งแบบสำรวจมูลค่าและปริมาณการสั่งใช้ยาก่อนและหลังนโยบายฯ 6 เดือน ไปยังโรงพยาบาลศูนย์ ...
 • วตากานต์ สุราษฏร์; Vatakan Surat; รชนิศ เย็นสบาย; Rachanit Yensabai; ณัฐพล ขจรวิทยากุล; Nuttapol Khajonvittayakul; Krirerk Chawalitkul; ไกรฤกษ์ ชวลิตกุล; กัญญารัตน์ เหล่ายัง; Kanyarat Laoyoung; กฤดา เอื้อกฤดาธิการ; Krida Uakridathikarn; พรพิมล ปฏิพัทธ์ดนตรี; Pornpimon Patipatdontri; วิน เตชะเคหะกิจ; Win Tachakahakij (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-09)
  โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST Elevated Myocardial Infarction (STEMI) เป็นภาวะที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตซึ่งต้องการการรักษาเร่งด่วน การรักษานี้รวมถึงการให้ยาละลายลิ่มเลือด เช่น ยา Streptokinase การศึกษานี้มีวัตถุป ...
 • Bundit Sornpaisarn; บัณฑิต ศรไพศาล (University of Toronto, Health systems research institute, 2013)
  Background: While specific taxation has been found to be effective in reducing alcohol consumption and its related harms in High-Income Countries, it theoretically encourages drinking initiation in Low- and Middle-Income ...
 • สิรินาฏ นิภาพร; อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล; Thaworn Sakunphanit; ถาวร สกุลพาณิชย์ (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014)
  การบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์กรณีฉุกเฉินตามนโยบายบริหารจัดการร่วมสามกองทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินนโยบายและมาตรการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลนอกระบบประกันสั ...

View more