ยินดีต้อนรับ

คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank: KB) คือ แหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ มีการจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล (Full Text) ทั้งหมด เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ที่สำคัญต่อการวิจัย การศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ

ติดต่อสอบถาม 0-2832-9253 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่

รายการใหม่

 • วรัญญา จิตรบรรทัด; Waaranya Jitbantad; พิมพวรรณ เรืองพุทธ; Pimpawan Ruangput; สุพัตรา สหายรักษ์; Supatra Sahairak; วัฒนา วาระเพียง; Wattana Warapeang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-06)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในตำบลนาเคียน ให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการรายกรณีของคนพิการสูงอายุ และมีรูปแบบการให้การดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยนำไปสู่ ...
 • Health Systems Research Institute; Coordination and Integration Committee on Antimicrobial Resistance (Health Systems Research Institute, 2017)
  antimicrobial medicines, especially antibacterial agents, are essential to medical care and public health. As well as having a vital role in reducing morbidity and mortality in individuals who present with bacterial ...
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; คณะกรรมการประสานและบูรณาการงานดื้อยาต้านจุลชีพ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017)
  ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance) โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาต้านจุลชีพที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแพทย์และการสาธารณสุข เนื่องจากใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ...
 • อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว; อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์; รัตติยา อักษรทอง; Udomsak Saengow; Apichai Wattanapisit; Ruttiya Asksonthong; ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-07)
  หนึ่งในข้อโต้แย้งสำคัญที่มักถูกยกขึ้นมาจากฝ่ายผู้ให้บริการเพื่อคัดค้านการให้การรักษาฟรีภายใต้นโยบาย หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ว่า การที่รัฐบาลจัดการรักษาฟรีให้แก่ประชาชนนำไปสู่การเข้ารับบริการที่ไม่จำเป็นหรือเกินความจำเป็น ...
 • สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย; ณัฏฐิญา ค้าผล; น้ำฝน ศรีบัณฑิต; ยศ ตีระวัฒนานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-09)
  ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนไทยเข้าถึงการบริการสุขภาพที่จำเป็น อันจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในอนาคต การให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเป็นกลไกและยุทธศาสตร์ที่ส ...

ดูทั้งหมด