สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้พัฒนาเว็บไซต์คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (http://kb.hsri.or.th) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีการปรับปรุงใหม่ ดังนี้

⚬ ปรับปรุงเมนูใช้งานให้ง่ายขึ้น (User friendly)

⚬ ปรับปรุงให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ในทุกอุปกรณ์ (Any device)

⚬ ลดขั้นตอนการดาวน์โหลดฉบับเต็ม (Full Text)

ติดต่อสอบถาม 0-2832-9253 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่

 

 • การศึกษาผลของวิธีการฟอกไต,ระดับการทำงานของไตก่อนการฟอกไต ต่ออัตราการเสียชีวิตและภาระต่อเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข โดยการติดตามผู้ป่วยไปข้างหน้า 

  เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์; Kearkiat Praditpornsilpa; ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์; Paweena Susantitaphong; ธนันดา ตระการวนิช; Tananda Takarnvanich; มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์; Monchai Siribumrungwong; อนันต์ เชื้อสุวรรณ; สุรัตน์ ทรงพานิช; Surat Songpanich; พิเชฐ หล่อวินิจนันท์; Pichet Laowanichnan; วีรวัฒน์ พานทองดี; Weerawat Pantongdee; สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์; Sajja Tatinupanwong; พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ; Pisit Intarawongchot; ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ; Pakorn Tungkasereerak; ธีรพล สุขมาก; Teerapol Sukmak; กัตติกา หาลือ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-02)
  ที่มาของการศึกษา อุบัติการณ์ของการเกิดภาวะไตเรื้อรังเพิ่มมากในประเทศไทยจากการเพิ่มมากขึ้นของผู้ป่วย non-communicable disease หรืออาจเกิดจากการเริ่มให้การรักษาผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะท้ายๆ ด้วยการบำบัดทดแทนไตไม่เหมาะสม ...
 • การศึกษาแผนการเพิ่มจำนวนนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายและการกระจายตัวที่เหมาะสม 

  พนิดา ธนาวิรัตนานิจ; ขวัญชนก ยิ้มแต้; เบญจมาศ พระธานี; พรเทพ เกษมศิริ; ภาธร ภิรมย์ไชย; จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018)
  ประเทศไทยมีปัญหาการขาดแคลนนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายซึ่งได้แก่ นักแก้ไขการได้ยิน และนักแก้ไขการพูด อย่างมาก อัตราส่วนของจำนวนนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายต่อจำนวนประชากรที่ค่อนข้างต่ำ และมีการกระจายตัวไม่เหมาะสม ...
 • การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2557 : สุขภาพเด็ก 

  วิชัย เอกพลากร; ลัดดา เหมาะสุวรรณ; นิชรา เรืองดารกานนท์; วราภรณ์ เสถียรนพเกล้า; หทัยชนก พรรคเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018)
  โครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายเป็นโครงการสำรวจสถานะสุขภาพของประเทศที่สำคัญที่ช่วยเฝ้าระวังสภาวะทางสุขภาพประชาชนไทย การดำเนินการสำรวจครั้งที่ 5 นี้ มีประเด็นทางสุขภาพที่ครอบคลุมในการสำรวจครั้งนี้มีทั้งในเรื ...
 • การวิเคราะห์สภาพการณ์การดำเนินงานวิจัยจากงานประจำในเขตสุขภาพที่ 11และ 12 

  ปรียนุช ชัยกองเกียรติ; อติญาณ์ ศรเกษตริน; รุ่งนภา จันทรา; มาริสา สุวรรณราช; กิตติพร เนาว์สุวรรณ; รัถยานภิศ พละศึก; ยุพาวดี ขันทบัลลัง; โสภิต สุวรรณเวลา; สิรินภร ศุกรวรรณ; ภาซีน่า บุญลาภ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-01)
  งานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ 1) สภาพการณ์การดำเนินงานวิจัยจากงานประจำในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 และการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ทำวิจัย ผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) และผู้บริหารในการนำงาน ...
 • การศึกษาอัตราการเสียชีวิต และภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีจากการรายงานอุบัติการณ์ในประเทศไทย 

  สมรัตน์ จารุลักษณานันท์; Somrat Charuluxananan; ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์; Yodying Punjasawadwong; ศิริพร ปิติมานะอารี; Siriporn Pitimana-aree; เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์; Thewarug Werawatganon; วรินี เล็กประเสริฐ; Varinee Lekprasert; ศศิกานต์ นิมมานรัชต์; Sasikaan Nimmaanrat; อักษร พูลนิติพร; Aksorn Pulnitiporn; วรวุธ ลาภพิเศษพันธุ์; Worawut Lapisatepun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-09)
  ความปลอดภัยทางวิสัญญีวิทยาและศัลยกรรม อาจทำได้โดยการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง คณะผู้ทำการศึกษาจึงได้ทำโครงการวิจัยภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่ช่วงก่อน ระหว่าง และภายหลังการให้ยาระงับความรู้สึกและการผ่าตัดในประเทศไทย ...

ดูทั้งหมด