Now showing items 1-20 of 4725

  • การพัฒนาความฉลาดด้านสุขภาพของผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ระยะที่ 1) 

   ผาสุข แก้วเจริญตา; Phasuk Kaewcharoenta; ธวัชชัย นาคสนอง; Tawatchai Naksanong; สุวพิชญ์ ซ้อมจันทรา; Suvapit Somjantra (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-12)
   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความฉลาดทางสุขภาพและกรณีศึกษาเกษตรกรผู้ผลิตแบบอินทรีย์ เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเคมี ความเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในการผลิตและบริโภ ...
  • เรื่องเล่างานอันเป็นที่รัก 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-07)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คือ องค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสร้างและจัดการความรู้สู่การพัฒนานโยบายที่นำไปสู่การแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขของประเ ...
  • เรื่องเล่าคนเล็กๆ ในระบบที่ซับซ้อน 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-07)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คือ องค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสร้างและจัดการความรู้สู่การพัฒนานโยบายที่นำไปสู่การแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขของประเ ...
  • เรื่องเล่าเรียนรู้เปลี่ยนผ่านตัวตน 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-07)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คือ องค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสร้างและจัดการความรู้สู่การพัฒนานโยบายที่นำไปสู่การแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขของประเ ...
  • เรื่องเล่าเติบโตด้วยประสบการณ์ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-07)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คือ องค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสร้างและจัดการความรู้สู่การพัฒนานโยบายที่นำไปสู่การแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขของประเ ...
  • Health Systems Research Institute Act B.E. 2535 (A.D. 1992) 

   Health Systems Research Institute; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (Health Systems Research Institute, 1992-04-09)
  • การศึกษาประสิทธิภาพของ Fungal quorum sensing molecule ชนิด Farnesol ต่อพยาธิกำเนิดและปัจจัยส่งเสริมความรุนแรงของโรคในเชื้อรา Pseudallescheria/ Scedosporium complex (ปีที่ 2) 

   นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ; Natthanej Luplertlop; สุเมธ อำภาวงษ์; Sumate Ampawong; ยุวดี มหาคุณกิจเจริญ; Yuvadee Mahakunkijcharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019)
   โรค Scedosporiosis ในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ Scedosporium boydii ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสามารถทนต่อยาต้านเชื้อราและเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ อวัยวะส่วนใหญ่ที่แสดงพยาธิสภาพของโรคคือสมองบวมและความผิ ...
  • ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาคลอเฮ็กซิดีนชนิดแผ่นผ้าเปรียบเทียบกับยาขี้ผึ้งมิวพิโรซินในการป้องกันการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการล้างไตทางช่องท้อง: การศึกษาทดลองเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมแบบสุ่มแบ่งชั้น ชนิดปกปิด 2 ทาง (ปีที่ 2) 

   ชิดชนก เรือนก้อน; Chidchanok Ruengorn; ขจรศักดิ์ นพคุณ; Kajohnsak Noppakun; เศรษฐพล ปัญญาทอง; Setthapon Panyathong; พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา; Phongsak Dandecha; สุรพล โนชัยวงศ์; Surapon Nochaiwong; เกียรติเกรียงไกร โกยรัตโกศล; Kiatkriangkrai Koyratkoson; ชยุตพงศ์ ใจใส; Chayutthaphong Chaisai; เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม; Chalermpong Saenjum; ศศิธร ศิริลุน; Sasithorn Sirilun; ศิรยุทธ พัฒนโสภณ; Sirayut Phattanasobhon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-12)
   ที่มาและความสำคัญของปัญหา: การติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการล้างไตทางช่องท้องเป็นสาเหตุที่สำคัญของการสิ้นสุดกระบวนการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง การเจ็บป่วยและการเสียชีวิต ตลอดจนเพิ่มค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุข อย่างไรก็ต ...
  • โอกาสของการวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพในอาเซียน 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-06)
   Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ถือกำเนิดขึ้นจาก 5 ประเทศร่วมกันก่อตั้ง คือ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย การเป็นประธานอาเซียนมีภาระหน้าที่ในการจัดประชุมใหญ่ 2 ครั้ง และประชุมย่อย 180 ประชุม ...
  • วัคซีนป้องกันวัณโรค: ความสำคัญและแนวทางการศึกษาวัคซีนป้องกันวัณโรคในประเทศไทย 

   นิธินันท์ มหาวรรณ; Nithinan Mahawan; ธีระ วรธนารัตน์; Thira Woratanarat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-06)
   ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาวัณโรคระดับรุนแรง ทั้งวัณโรคทั่วไป วัณโรคและเอดส์ และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการป้องกันและควบคุมวัณโรคทุกระดับยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้วัคซีนเป็นวิธีการหนึ่งในก ...
  • ช่วงเวลา เหตุผล และปัจจัยในการเริ่มต้นนมผงช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอด 

   นิศาชล เศรษฐไกรกุล; Nisachol Cetthakrikul; กิติพร ทัพศาสตร์; Kitiporn Tupsart (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-06)
   ช่วง 6 เดือนแรกของชีวิตเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทารกควรได้กินนมแม่อย่างเดียวเพื่อให้ทารกได้รับประโยชน์และภูมิคุ้มกันสูงสุดจากน้ำนมของแม่ อย่างไรก็ตาม มีเด็กจำนวนมากได้กินนมผงในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื ...
  • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-06)
   วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย บทบรรณาธิการ เรื่อง โอกาสของการวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพในอาเซียน นิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ 1. การติดตามราคาและปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ ...
  • การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ 

   นงนุช ใจชื่น; Nongnuch Jaichuen; ธนพันธ์ สุขสอาด; Thanaphan Suksa-ard; ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์; Siriwan Pitayarangsarit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-06)
   การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาสถานการณ์ระบบการควบคุมการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งมีอยู่ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยกัน คือ อาหารทั่วไป ผลิตภัณฑ์ทดแทนนมแม่ ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีวัตถุประส ...
  • รูปแบบการจ้างงาน การคงอยู่ของบุคลากรสุขภาพและภาระงบประมาณ: กรณีศึกษาเฉพาะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลในภาครัฐ ระยะ 15 ปีข้างหน้า 

   พัชรี เพชรทองหยก; Patcharee Phetthongyok; พิกุลแก้ว ศรีนาม; Pigunkaew Sinam; นารีรัตน์ ผุดผ่อง; Nareerut Pudpong; นิธิวัชร์ แสงเรือง; Nithiwat Saengruang; สตพร จุลชู; Sataporn Julchoo; กัญจนา ติษยาธิคม; Kanjana Tisayaticom; ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์; Rapeepong Suphanchaimat; กฤษดา แสวงดี; Krisada Sawaengdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-06)
   ในปัจจุบันนั้น ภาครัฐของไทยมีนโยบายลดการจ้างงานบุคลากรสุขภาพที่เป็นข้าราชการลง นโยบายดังกล่าวไม่เพียงแต่ส่งผลต่อบุคลากรฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิชาชีพด้านสุขภาพต่างๆ ที่สำคัญ ทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ ...
  • ต้นทุนการจัดบริการของคลินิกหมอครอบครัว 

   ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; Kwanpracha Chiangchaisakulthai; อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; กัญจนา ติษยาธิคม; Kanjana Tisayathikom; วาริสา ทรัพย์ประดิษฐ; Warisa Suppradist; นำพร สามิภักดิ์; Numporn Samiphuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-06)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) โดยเก็บข้อมูลจากคลินิกหมอครอบครัวในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัดๆ ละ 1 แห่ง ตามความพร้อมของพื้นที่ จำแนกเป็น PCC ในเขตเมือง ...
  • ความเป็นธรรมด้านสุขภาพในผู้สูงอายุไทยภายใต้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 

   เมธิณี อินทรเทศ; Methinee Intarates; วินัย ลีสมิทธิ์; Vinai Leesmidt; ธีรพล ทิพย์พยอม; Teerapon Dhippayom; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-06)
   ภูมิหลังและเหตุผล: ความเป็นธรรมทางสุขภาพ คือ การปราศจากช่องว่างเชิงระบบในการจัดสรรทรัพยากร การเข้าถึงและการใช้บริการสุขภาพ ผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นโรคเรื้อรังประเภทโรคไม่ติดต่อ (non-communicable diseases: NCDs) หลายโรคร่วมกันได้สูง ...
  • การศึกษาผลจากการดำเนินนโยบายงานศพปลอดเหล้าในจังหวัดลำปาง 

   กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล; Kannapon Phakdeesettakun; สุรศักดิ์ ไชยสงค์; Surasak Chaiyasong; โศภิต นาสืบ; Sopit Nasueb; ทักษพล ธรรมรังสี; Thaksaphon Thamarangsi; ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์; Siriwan Pitayarangsarit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-06)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลจากการดำเนินนโยบายงานศพปลอดเหล้า ที่เริ่มดำเนินการครั้งแรกในจังหวัดลำปางในปี พ.ศ. 2551 โดยทำการเปรียบเทียบการดำเนินการขับเคลื่อนระหว่างพื้นที่ที่ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จ ...
  • การติดตามราคาและปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก่อนและหลังการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลของประเทศไทย 

   กมลพัฒน์ มากแจ้ง; Kamolphat Markchang; สุลัดดา พงษ์อุทธา; Suladda Pongutta (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-06)
   ประเทศไทยมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราภาษีและวิธีการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล (sugar-sweetened beverages: SSBs) ส่งผลให้มีการปรับโครงสร้างและอัตราภาษีเครื่องดื่มที่ม ...
  • การพัฒนาวิธีการตรวจหาเซลล์มะเร็งในกระแสเลือดโดยวิธีการแยกเซลล์ด้วยสารแม่เหล็กร่วมกับการตรวจหาแอนติเจนบางชนิดของเซลล์มะเร็ง ด้วยแอนติบอดีที่ติดฉลากด้วยสารเรืองแสง 

   สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ; Sutatip Pongcharoen; อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ; Apirath Wangteeraprasert; เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ; Ekawee Sripariwuth; วิทวัส จิตต์ผิวงาม; Wittawat Jitpewngam; ประทีป วรรณิสสร; Prateep Warnissorn; สธน ธรรมอำนวยสุข; Sathon Thum-umnauysuk; สุชิลา ศรีทิพยวรรณ; Suchila Sritippayawan; มณฑล กาฬสีห์; Monton Galassi; จุลินทร สำราญ; Julintorn Somran (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019)
   การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาวิธีการตรวจหาเซลล์มะเร็งจากเลือดของผู้ป่วยมะเร็ง ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองหรือตรวจติดตามผู้ป่วยมะเร็ง ใช้วิธีการเจาะเลือดจากหลอดเลื ...
  • หลักการปลูกและการสกัดสารจากกัญชา 

   นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล; Nuntakan Suwanpidokkul (องค์การเภสัชกรรม, 2019-06-25)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง รู้ทันกัญชา : คลายปมปัญหา - เดินหน้าเพื่อประชาชน วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสุวิทย์ศักดานนท์ ชั้น 5 อาคารทีเค 3 โรงแรมทีเค พาเลซ ...