Now showing items 3675-3694 of 4788

  • รายงานสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กที่ปรากฎทางสื่อมวลชนในรอบปี 2545 

   จิติมา ภาณุเตชะ; Jittima Panuthacha (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
   รายงานฉบับนี้เป็นผลมาจากการดำเนินโครงการ “เกาะติดสถานการณ์ความรุนแรงที่ปรากฏทางสื่อมวลชน ในช่วงปี พ.ศ. 2545” ซึ่งเป็นความพยายามที่จะเชื่อมนักวิจัยในชุดโครงการวิจัยเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และผู้ปฏิบัติงานในเครือ ...
  • รายงานสถานการณ์ระบบการคลังและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ปีงบประมาณ 2553 : การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

   สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2011)
   รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์สัมฤทธิผลของการดำเนินงานในระบบบริการสาธารณสุขในส่วนการคลังสุขภาพของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี งบประมาณ 2553 โดยทำการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลทุติยภูมิสำคัญที่มีอยู่แล้ว คือ ...
  • รายงานสถานการณ์ระบบการคลังและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ปีงบประมาณ 2553 : ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย 

   สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2011)
   รายงานฉบับนี้เป็นการติดตามสมรรถนะและสัมฤทธิผลของการดำเนินงานในระบบบริการสาธารณสุขและการคลังสุขภาพของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2553 โดยทำการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลทุติยภูมิสำคัญที่มีอยู่แล้ว ...
  • รายงานสถานการณ์ระบบบริการสาธารณสุขไตรมาส 4 [กรกฎาคม – กันยายน 2553] 

   สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2011)
   รายงานฉบับนี้เป็นการติดตามสมรรถนะและสัมฤทธิผลของการดำเนินงานในระบบบริการสาธารณสุขและการคลังสุขภาพของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2553 โดยทำการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลทุติยภูมิสำคัญที่มีอยู่แล้ว ...
  • รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2549 

   บัณฑิต ศรไพศาล; จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; ดวงกมล ไชยพุทธ; กมลา วัฒนพร; โศภิต นาสืบ; ดารินทร์ กำแพงเพชร; พสิษฐ์ วินยางค์กูล (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2006-12)
   รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2550 

   บัณฑิต ศรไพศาล; จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; ศุภพงศ์ อิ่มสรรพางค์; กมลา วัฒนพร; โศภิต นาสืบ; วิภาดา อันล้ำเลิศ (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2007-11)
   รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2551 

   บัณฑิต ศรไพศาล; จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; กมลา วัฒนพร; โศภิต นาสืบ; แวดาว พิมพ์พันธ์ดี; กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2008-11)
   รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 

   บัณฑิต ศรไพศาล; จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; กมลา วัฒนพร; โศภิต นาสืบ; แวดาว พิมพ์พันธ์ดี; ปนรรฐพร จงประเสริฐยิ่ง; วิทยา วิสูตรเรืองเดช; กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2009-11)
  • รายงานสถานะสุขภาพคนไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ ศ 2546 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; จิตปราณี วาศวิท; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; จิราวรรณ บุญเพิ่ม (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2006)
   ในพ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศได้สร้างคำถามที่ใช้ประเมิณสถานะสุขภาพ 9 ข้อ เป็นคำถามที่ประเมิณสุขภาพกาย 4 มิติ ( การเคลื่อนไหว, การดูแลตนเอง, การทำกิจกรรมปกติ, การเจ็บป่วย ไม่สบาย) ...
  • รายงานสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ปี 2556 เรื่อง แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน 

   สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ; Society and Health Institute (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2013-08)
   เอกสารสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2556 เรื่อง แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน (Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital) ประกอบด้วย 1) ช่วงพิธีเปิด : ...
  • รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย : กรกฎาคม 2543ถึง กันยายน 2547 

   Unknown author (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กเป็นโครงการศึกษาเพื่อเข้าใจธรรมชาติของพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กไทย ดําเนินการศึกษาในระยะแรกระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2543 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2546 โดยทําการติดตามเด็กตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์มารดา ...
  • รายงานสรุปโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยเทคนิค DIR/Floortime 

   เครือข่ายเติมโอกาสใส่ใจเด็กพิเศษ (เครือข่ายเติมโอกาสใส่ใจเด็กพิเศษ, 2010)
  • รายงานสังเคราะห์กรณีศึกษาการบริหารจัดการงานวิจัยหรือความรู้ 3 กรณีศึกษา 

   โอปอล์ ประภาวดี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-11)
   หากจะกล่าวว่ารายงานการสังเคราะห์กรณีศึกษาการบริหารจัดการงานวิจัย/ความรู้ จำนวน 3 กรณีนี้ เป็นงานวิจัย คงไม่ตรงตามความจริงนัก เพราะวิธีการทำงานและการปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลไม่ได้เน้นตามจารีตของการทำงานวิจั ...
  • รายงานอนามัยโลก ประจำปี 2553 : การคลังระบบสุขภาพ 

   วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2013-03)
   การแปลรายงานสุขภาพโลกปี 2553 ฉบับนี้เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของคณะบรรณาธิการทุกท่านที่ทุ่มเทการทำงานด้วยความตั้งใจโดยใช้ความรู้และพละกำลังอย่างเต็มความสามารถในการถอดรายงานภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยให้ดีที่สุด เนื่องจากมีความเ ...
  • รายงานเบลมองต์ 

   วิชัย โชควิวัฒน; ทิพิชา โปษยานนท์; สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์; TGLIP (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2008-06)
   รายงานเบลมองต์เป็นส่วนหนึ่งของรายงานของคณะกรรมการชุดหนึ่งที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 ของสหรัฐอเมริกา ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการคุ้มครองอาสาสมัครในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์แล ...
  • รายวิชาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีวิชา สค.๔๙๖ วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์สำหรับผู้ติดยาและสารเสพติด 

   โครงการปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาศักยภาพของนักสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด (โครงการปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาศักยภาพของนักสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด, 2010)
   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีพื้นฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด สามารถนำไปประยุกต์ใช้เมื่อออกไปปฏิบัติงานจริงได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน และผลกระทบของยาเส ...
  • รายได้และการคืนทุนของโรงพยาบาลแม่และเด็ก เชียงใหม่ 

   บวร งามศิริอุดม; ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์; ศรันยา งามศิริอุดม (2008-12-04)
   การศึกษานี้ได้ดำเนินไปพร้อมกับการศึกษาเรื่อง "ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลแม่และเด็ก เชียงใหม่" ทำให้ได้รับทราบข้อมูลรายงานที่พึงได้ รายได้จริง ณ จุดเรียกเก็บเงิน และรายได้สุทธิ เมื่อนำรายได้เทียบกับต้นทุนอันทำให้ทรา ...
  • รื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพ 

   กฤตยา อาชวนิจกุล; พิมพวัลย์ บุญมงคล (2008-12-04)
   ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าความเป็นแม่ ผู้หญิงเป็นผู้ใหับริการสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว สามในสี่ของบุคลากรทางการสาธารณสุขเป็นผู้หญิง แต่สังคมมักมองไม่เห็นบทบาทของผู้หญิงในฐานะผู้ผลิตของครอบครัวและสังคม ประสิทธิภาพการบริการสุขภ ...
  • รื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพเล่ม 2 

   มหาวิทยาลัยมหิดล. เครือข่ายผู้หญิงกับสุขภาพ; Mahidol University (ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 1998)