Now showing items 1-3 of 3

  • การพัฒนาระบบการจัดการบริการอาชีวอนามัยเพื่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงพยาบาล 

   ชาติวุฒิ จำจด; Charttiwut Chamchod; สุนทร เหรียญภูมิการกิจ; Sunthorn Rheanpumikankit; กัญญาภัค พาไธสง; Kanyapak Pathaisong; เกสร วงศ์สุริยศักดิ์; Kesorn Wongsuriyasak; จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์; Chanthip Intawong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2008)
  • การศึกษาสถานการณ์การให้บริการทางด้านอาชีวอนามัยในภาคอุตสาหกรรม 

   สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์; Somkiat Siriratpruek; นางประภาศรี เติมวิชชากร; ชาติวุฒิ จำจด; ธเนศ สินส่งสุข; Phapasri Toemwittchakorn; Chatwut Chamchod; Tanate Sinsongsuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
   วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือเพื่อศึกษาสถานการณ์ของการจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับภาคอุตสาหกรรมในหน่วยบริการรูปแบบต่างๆ โดยศึกษาในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับลักษณะและกิจกรรมของการจัดบริการ ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปัญหาอุป ...
  • สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

   จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์; สุนทร เหรียญภูมิการกิจ; ชาติวุฒิ จำจด; นัยนา พันโกฏิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-09)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาพรรณนาภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพ ระดับคุณภาพชีวิต และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 943 คน ที่อาศัยอยู่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแ ...