Now showing items 1-4 of 4

  • การวิจัยเพื่อสังเคราะห์ทางเลือก และข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษหน้า 

   ฑิณกร โนรี; โยธิน ถนอมวัฒน์; พุดตาน พันธุเณร; กานต์วรินต์ ก่องกุลวัฒน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-03)
   กำลังคนด้านสุขภาพ (Human Resources for Health) เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในระบบสุขภาพ เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงานด้านสุขภาพ เพราะเป็นทั้งผู้สร้างและผู้นำเทคโนโลยีด้านสุขภาพไปใช้ อีกทั้งเป็นผู้บ ...
  • การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับระบบบริการระดับทุติยภูมิของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2569 

   พุดตาน พันธุเณร; Pudtan Phanthunane; อดุลย์ บำรุง; Adun Bamrung; ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล; Thidaporn Jirawattanapisal; นงลักษณ์ พะไกยะ; Nonglak Pagaiya; บุญเรือง ขาวนวล; Boonruang Khaonuan; ฑิณกร โนรี; Thinakorn Noree (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-06)
   การศึกษาครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพในการให้บริการทางสุขภาพระดับทุติยภูมิ โดยการวิเคราะห์ก ...
  • จะดึงดูดแพทย์จบใหม่ไปทำงานที่ชนบทได้อย่างไร: การใช้เครื่องมือทดลองการตัดสินใจเลือกงาน 

   นงลักษณ์ พะไกยะ; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; ฑิณกร โนรี; สัญญา ศรีรัตนะ; อภิชาติ จันทนิสร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2012-03)
   ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทนั้นต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แม้ปัจจุบันมีแพทย์เข้าไปทำงานในชนบททุกปี แต่อัตราแพทย์ลาออกจากชนบทมีประมาณ ๑๑% จึงจำเป็นที่จะต้องมีการค้นหาวิธีที่จะดึงดูดและธำรงรักษาแพทย์ในพื้นที่ชนบท ...
  • แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550-2559 

   อำพล จินดาวัฒนะ; ฑิณกร โนรี; นงลักษณ์ พะไกยะ; ณิชากร ศิริกนกวิไล; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ; สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ; ไม่มีข้อมูล (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, 2009-11)
   ประเทศไทยมีความพยายามผลักดันการดำเนินงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพมายาวนาน จนกระทั่งถึงปัจจุบันพบว่าประเด็นกำลังคนด้านสุขภาพมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและยั่งยืน กระทรวงสาธาร ...