Now showing items 1-2 of 2

  • การสำรวจอนามัยของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

   บัณฑิต ถิ่นคำรพ; อรุณ จิรวัฒน์กุล; ศิริพร จิรวัฒน์กุล; บุญศรี ปราบ ณ ศักดิ์; พรทิพย์ คำพอ (2008-12-04)
   สืบเนื่องจากองค์ความรู้ด้านปัญหาสาธารณสุขในกลุ่มคนงานก่อสร้างมีน้อยมาก ขณะที่จำนวนคนงานเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับทั้งยังมีการเริ่มเปิดรับแรงงานจากต่างชาติเข้ามาทำงานก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมและสาธารณสุขที่สลับซับ ...
  • สถานะสุขภาพของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   บัณฑิต ถิ่นคำรพ; อรุณ จิรวัฒน์กุล; ศิริพร จิรวัฒน์กุล; บุญศรี ปราบ ณ ศักดิ์; พรทิพย์ คำพอ (2008-12-04)
   คนงานก่อสร้าง เป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายสูงมากกลุ่มหนึ่งและนับวันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีการศึกษาเกี่ยวกับสถานะสุข ...