Now showing items 1-1 of 1

    • การวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของระบบการอภิบาลสุขภาพ 

      ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-03)
      วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทบทวนสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร (inter-organizational relations) และการอภิบาลระบบสุขภาพในปัจจุบัน และศึกษาวิเคราะห์นวตกรรม (mapping innovations in health governance) จากการดำเนินงานของกลไกอภิ ...