Now showing items 1-1 of 1

    • การทบทวนกระบวนทัศน์เรื่องความตายกับมิติแห่งสุขภาวะ 

      ธนา นิลชัยโกวิทย์; Tana Nilchaigowit; วริสรา กริชไกรวรรณ; วรรณา จารุสมบูรณ์; พรเลิศ ฉัตรแก้ว; Warisara Krikhaiwan; Wanna Jarusomboon; Pornlert Charkaeow (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
      ชื่อวิจัย การทบทวนกระบวนทัศน์เรื่องความตายและมิติแห่งสุขภาวะผู้วิจัย ธนา นิลชัยโกวิทย์, วริสรา กริชไกรวรรณ, วรรณนา จารุสมบูรณ์, พรเลิศ ฉัตรแก้วแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปีที่พิมพ์ 2546บทคัดย่อ โครงการนี้เป็นหัวข ...