Now showing items 1-1 of 1

    • การสำรวจปัญหาภาวะโลหิตจางและปัจจัยสาเหตุในเด็กอายุ 1-4 ปี จังหวัดกระบี่ 

      ศิริรัตน์ สุวันทโรจน์; Sirirat Suwantaroj; เย็นตา เบ็ดเสร็จ; สุพัชรี พรหมแสง; สุริพร ดำดี; จารึก สุขกุล; วิชัย หวันเมือง; อนงค์ ภูมชาติ; วิภาวรรณ ผ่องสว่าง; Yeonta Beonseot; Supatcharee Phosaeng; Suriporn Dumdee; Jarueg Sukkul; Wichai Wanmueang; Anong Poomchart; Wipawan Pongsawang (โรงพยาบาลกระบี่, 2001)
      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 1-4 ปีของจังหวัดกระบี่ ข้อมูลที่ค้นพบในการศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุม 3 ลักษณะสำคัญ คือ ข้อมูลภาพปัญหาความรุนแรงของปัญหาโลหิตจางในเด็กอายุ ...