Now showing items 1-1 of 1

    • กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของอบต.กันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

      สมโบว์ ฉัตรดำรง; Sombow Chardamrong; สุวรรณี เหมือนมี; พรชนก ชวลิตศิริเศรษฐ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
      กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของอบต.กันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ การวิจัยนี้ต้องการศึกษากระบวนการในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกขององค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต. )เพื่อให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหาชุมชน วิธีการศึก ...