Now showing items 1-20 of 114

  • Media no limit : สื่อสร้างได้ไม่จำกัดความแตกต่าง 

   นริศรา สายสงวนสัตย์; ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์; ปณัสย์ พุ่มริ้ว; กรวิกา วีระพันธ์เทพา (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.), 2013-09)
   ‘สื่อ’ คำสั้นๆ แต่แฝงไปด้วยพลังและอำนาจมากมาย เพราะนอกจากจะเป็นสะพานแห่งความเข้าใจของบุคคลแล้ว สื่อยังเป็นตัวกำหนดทิศทางของสังคมให้ไปทางไหนก็ได้อีกด้วย แต่ในโลกทุกวันนี้ กลับยังมีบุคคลอีกมากที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อได้ ...
  • You can do it : designed by disability 

   ภัทรีพันธ์ พงศ์วัชร์; เบญจางค์ สุขจำนงค์; นริศา ปิ่นวาสี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015-12)
   งานสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ไม่ได้เป็นการทำงานด้านสาธารณสุขอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลากหลายมิติที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องและเป็นป ...
  • กฏหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ 

   เจษฎ์ โทณะวณิก; Chat Tonawanik; สำนักกฎหมายเจษฎ์ โทณะวณิก (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่มีความก้าวหน้ามากในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะในทางการแพทย์ การเกษตร หรือแม้กระทั่งด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่ว่านี้ได้ถูกนำมาสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมากมาย เช่น สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในรูปแบบต่างๆ ...
  • กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมสุขภาพบทเรียนจากคดีมาบตาพุด 

   คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-12)
   กรณีมาบตาพุดอาจกล่าวได้ว่า เป็นภาพสะท้อนการดำเนินนโยบายการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้คำนึงถึงหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นจนเลยขีดความสามารถที่สิ่งแวดล้อมจะเยียวยาและจัดการโดยตัวมันเองได้ ...
  • กระบวนทัศน์สุขภาพและนิเวศวิทยาแนวลึก 

   ณัฐฬส วังวิญญู; Natlos Wangwinyu (สถาบันขวัญเมือง, 2003)
   ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา กระแสความคิดกระบวนทัศน์ใหม่ดูเหมือนจะได้รับการกล่าวถึงมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคม โดยเฉพาะในแวดวงนักวิชาการ และในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ...
  • กระบวนทัศน์อิสลามเพื่อการพัฒนา 

   ซาการียา บิณยูซูฟ; คอยรูซามัน มะ; อับดุลเลาะห์ สารีมิง; อับดุลรอเซะ กาเดร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2007)
   ส่วนหนึ่งของปัญหาในจังหวัดสามชายแดนภาคใต้นั่นคือ ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชุดบทเรียนเล่มนี้เป็นคำตอบของความรู้ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา โดยใช้หลักคิด การพัฒนาโดยเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง และกระบวนทัศน์อิสลามเพื่อการพัฒนา ...
  • การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน 

   ทิพวรรณ ประภามณฑล; Thiphawan Phaphamonthon; พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; อัมพิกา มังคละพฤกษ์; สมศรี ปัทมพันธุ์; อำนาจ มีเวที; Pongtap Vivantanadej; Amphika Mangkalaprik; Somsri Phatamaphan; Amnat Meevattee; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ; Chiang Mai University. Research Institute for Health Sciences (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2004)
   การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวิจัยให้ได้ข้อมูลนำไปกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรที่ใช้ส ...
  • การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของสารเคมีกำจัดศัตรูและสารเอ็นโดซัลแฟนในนาข้าว 

   Khawkhan Foundation; มูลนิธิข้าวขวัญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
   การกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสารเอ็นโดซัลแฟนในนาข้าว เกิดจากการพบเห็นปัญหาด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของเกษตรกร ในการใช้สารเคมีและสารเอ็นโดซัลแฟนในนาข้าว จึงเริ่มศึก ...
  • การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการทำพืชเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

   มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
   นับตั้งแต่พ.ศ. 2538 เป็นต้นมาเกิดการขยายพื้นที่การผลิตส้มเป็นอย่างมากทั่วทุกภาคของประเทศ รวมถึงในพื้นที่ลุ่มน้ำฝางอันประกอบด้วยพื้นที่ในเขตอําเภอฝาง อําเภอแม่อาย และอําเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จากการขยายพื้นที่ปลูกส้มเพื ...
  • การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการแยก ล้าง คัดเลือกแร่ทองคำ จากเขาพนมพา อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 

   อาวีระ ภัคมาตร์; Aweera Pakamat; สมเดช เวชวิฐาน; รัตนา สนั่นเมือง; วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์; วัชรินทร์ เวชวิริยะกุล; Somdet Wetwithan; Ratana Sananmueang; Wisa Supanpaiboon; Watcharin Wetwiriyakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   " เขาพนมพา" ตั้งอยู่บริเวณบ้านเขาพนมพา หมู่ที่ 7 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร เป็นเนินเขาขนาดเล็ก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 50-155 เมตรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ เป็นป่าเบญจพรรณและป่าเศรษฐกิจ มีบ้านเรือน ...
  • การขยายผลการพัฒนาระบบสร้างเสริมความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนในเขตชนบท จังหวัดเชียงราย 

   งามนิตย์ ราชกิจ; Ngamnith Ratchakit; จรินทร์ อินทร์สุวรรณโณ; ชาญชัย กีฬาแปง; ชลลดา สายสืบ; สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย; Provincial Health Office Chiang Rai (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, 2004)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายการดำเนินงานสร้างเสริมความปลอดภัยในรถรับส่งนักเรียน ในเขตชนบทของจังหวัดเชียงราย พื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทิน อำเภอพาน ...
  • การคัดเลือกชุดทดสอบสารหนูภาคสนามสำหรับใช้งานในเขตอำเภอร่อนพิบูลย์ 

   อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม; Uraiwan Madardam; วิไลวรรณ พุทธพฤกษ์; ประสิทธิ์ คงทอง; Wilaiwan putttapruk; Prasit Kongthong; โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์; Ronpibun Hospital (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
   ปัญหาที่สําคัญของงานสาธารณสุขในปัจจุบันของอำเภอร่อนพิบูลย์ คือ การขาดข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงการปนเปื้อนของสารหนูหลังจากที่ได้พบการปนเปื้อนสารหนูในน้ำบ่อตื้นในอ.ร่อนพิบูลย์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2529 เป็นต้นมา ได้มีความพยายามในหลายๆ ...
  • การจัดการนโยบายสาธารณะและปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพของเทศบาลสามระดับในประเทศไทย 

   ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์; Titiporn Tuangratananon; ฐิติกร โตโพธิ์ไทย; Thitikorn Topothai; ธีรพงษ์ คำพุฒ; Teerapong Khamput; นิธิวัชร์ แสงเรือง; Nithiwat Saengruang; หทัยรัตน์ โกษิยาภรณ์; Hathairat Kosiyaporn; อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์; Anond Kulthanmanusorn; จิราภรณ์ กมลรังสรรค์; Jirapron Kamonrungsan; กิตติพงษ์ ภัสสร; Kittipong Patsorn; ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์; Rapeepong Supanchaimart (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-09)
   การจัดการปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพเป็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่ต้นน้ำ โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนเอื้อต่อการจัดการปัจจัยทางสังคม ด้วยการกำหนดรูปแบบการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ การศึกษานี้มีว ...
  • การจัดการระบบผลิตน้ำดื่มเพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนสารหนูด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน 

   พิกุล วณิชาภิชาติ; Phikul Wanichaphichat; พรทิพย์ ศรีแดง; อภิรดี แซ่ลิ่ม; โชโกะ โอชิกาว่า; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. คณะวิทยาศาสตร์; Walailak University. Faculty of Science (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
   งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการทดลองโดยการติดตั้งระบบการกรองน้ำผ่านเทคโนโลยีเมมเบรนซึ่งผ่านเยื่อกรอง 2 ชั้น ได้แก่ เยื่อกรองหยาบ 0.5 ไมครอน และเยื่อกรองละเอียดระดับรีเวอรสออสโมซิส ขนาด 4 x 40 นิ้ว ชนิด Polyamide thin film composite ...
  • การจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่อนพิบูลย์ 

   ยุทธนา ศิลปรัสมี; Yuttana Sinlapratsamee; ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ; วิไลวรณ พุทธพฤกษ์; อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; Walailak University; โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์; เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์; องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์; อำเภอร่อนพิบูลย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
   อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประสบปัญหาการปนเปื้อนและการแพร่กระจายของสารหนูสู่สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความเป็นพิษและอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ พบชาวบ้านที่ป่วยเป็นโรคพิษสารหนู ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2530 ...
  • การดำรงอยู่และผลกระทบของความคิดประชาสังคมในระดับชุมชนศึกษากรณีอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

   กุลภา วจนสาระ; Khunlapha Wachanasara (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   รายงานวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาประชาสังคมในระดับชุมชนหมู่บ้านไทย โดยอาศัยการเกิดขึ้นและดำรงอยู่ของกลุ่มองค์กรต่างๆ ในฐานะรูปธรรมเชิงสถาบันของแนวคิดประชาสังคม เป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษา เพื่อสะท้อนลักษณะของประชาสังคมท ...
  • การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการทำงานชุมชนท้องถิ่น 

   รวีวรรณ เผ่ากัณหา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2008-03)
   การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการจัดการและระบบสนับสนุนจากงานวิจัยระหว่าง พ.ศ. 2544 – 2550 ทั้งหมด 9 เรื่อง ทบทวนจากงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท 7 เรื่อง การศึกษาอิสระ 1 เรื่อง รายงานการศึกษา ...
  • การบริหารจัดการลุ่มน้ำยมโดยกระบวนการ SEA (กรณีปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง) 

   บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์; Buntoon Srethasirote; โครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ; National Human Rights Commission of Thailand (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2007)
   โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1. เพื่อนําเสนอกระบวนการและผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการจัดการลุ่มน้ำยมต่อรัฐบาลและสังคม ทั้งนี้เพื่อผลักดันกระบวนการนโยบายและการตัดสินใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ...
  • การประมวลข้อคิดเห็นและข้อห่วงใยของประชาชนเกี่ยวกับผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการโรงไฟฟ้าแกลบ : กรณีศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าแกลบขนาด 22 เมกกะ วัตต์ของบริษัท เอที ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด ที่ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

   ศุภกิจ นันทะวรการ (สถาบันวิจัยสาธารณสุข, 2006)
   เอกสารฉบับนี้เป็นการดําเนินการเพื่อรวบรวมและประมวลประเด็นข้อห่วงใยของประชาชนให้ชัดเจนขึ้น เสริมความเข้าใจในประเด็นต่างๆ มากขึ้น เป็นการเสริมข้อมูลให้กับกระบวนการในปัจจุบันว่า ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับผลกระทบและผลประโยชน์ของ ...
  • การประมวลข้อคิดเห็นและข้อห่วงใยของประชาชนเกี่ยวกับผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการโรงไฟฟ้าแกลบ : กรณีศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าแกลบขนาด 22 เมกกะ วัตต์ของบริษัท เอที ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด ที่ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 

   ศุภกิจ นันทะวรการ (สถาบันวิจัยสาธารณสุข, 2006)
   เอกสารฉบับนี้เป็นการดําเนินการเพื่อรวบรวมและประมวลประเด็นข้อห่วงใยของประชาชนให้ชัดเจนขึ้น เสริมความเข้าใจในประเด็นต่างๆ มากขึ้น เป็นการเสริมข้อมูลให้กับกระบวนการในปัจจุบันว่า ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับผลกระทบและผลประโยชน์ของ ...