Now showing items 1-1 of 1

    • นโยบายของประเทศไทยเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม 

      สุรวิช วรรณไกรโรจน์; Suwit Wanakairot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
      ชื่องานวิจัย นโยบายของประเทศไทยเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมชื่อผู้วิจัย สุรวิช วรรณไกรโรจน์แหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่พิมพ์ [2548]บทคัดย่อ สิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมมีศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ...