Now showing items 1-1 of 1

    • ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีอันตรายในภาคการเกษตรไทย 

      นุศราพร เกษมสมบูรณ์; Nusaraporn Kedsomboon; นาถธิดา วีระปรียากูร; ปัตพงษ์ เกษตรสมบูรณ์; Natteeda Verapheyakun; Phatapong Kedsomboon; มหาวิทยาลัยขอนแก่น; Khon Kaen University (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2004)
      ชื่องานวิจัย ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีเกษตรผู้วิจัย นุศราพร เกษสมบูรณ์ , นาถธิดา วีระปรียากูร, ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์แหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปีที่พิมพ์ 2547บทคัดย่อหลักการและเหตุผล มีการใช้สารเคมีการเกษตรใน ...