Now showing items 1-1 of 1

    • พุทธกระบวนทัศน์เพื่อสุขภาพและการเยียวยาในสังคมไทย 

      วิชิต เปานิล; Wichit Paunil (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
      พุทธกระบวนทัศน์: เพื่อสุขภาพและการเยียวยาในสังคมไทยการศึกษานี้จึงได้สำรวจพระคัมภีร์พื้นฐานในพุทธศาสนาเพื่อดูว่าเมื่อพิจารณาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นกระบวนทัศน์แล้ว กระบวนทัศน์พุทธศาสนาจะมีหลักการอย่างไร มีความแตกต่างจากกระบ ...