Show simple item record

ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

dc.contributor.authorภูษิต ประคองสายen_US
dc.contributor.authorวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรen_US
dc.contributor.authorวิชช์ เกษมทรัพย์en_US
dc.contributor.authorยศ ตีระวัฒนานนท์en_US
dc.contributor.authorถนอม สุภาพรen_US
dc.contributor.authorจิตปราณี วาศวิทen_US
dc.contributor.otherสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.contributor.otherสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.contributor.otherคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีen_US
dc.contributor.otherสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.contributor.otherสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยen_US
dc.contributor.otherสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.date.accessioned2008-10-02T07:19:26Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-15T08:55:17Z
dc.date.available2008-10-02T07:19:26Zen_US
dc.date.available2557-04-15T08:55:17Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.citationวารสารวิชาการสาธารณสุข 15,4(2549) : 617-631en_US
dc.identifier.issn0858-4923en_US
dc.identifier.otherDMJ75en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/319en_US
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยใช้กรอบแนวความคิดทั้งในด้านประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร และแนวคิดความเป็นธรรมด้านสุขภาพซึ่งครอบคลุมหลักการด้านจริยธรรมและสิทธิมนุษชนในการพิจารณาทางเลือกด้านนโยบายภายใต้บริบทของประเทศไทย วิธีการศึกษาประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิของกระทรวงสาธารณสุข การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการขยายการบริการทดแทนไตและนักวิชาการด้านชีวจริยศาสตร์ การประชุมระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบายในการขยายบริการทดแทนไตโดยใช้กรอบแนวคิดการกระจายทรัพยากรสุขภาพในมุมมองด้านจริยธรรมซึ่งจัดทำโดยองค์กรอนามัยโลก โดยนักวิจัยของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศร่วมกับนักวิจัยจาก Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา University of Bergen ประเทศนอรเวย์ และองค์กรอนามัยโลก ทำการศึกในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2548 การทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียทำให้สามารถประมวลได้สี่ทางเลือกและพบว่าทางเลือกที่สองคือ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังทุกคนได้รับบริการทดแทนไตจนถึงอายุที่กำหนด (เช่น อายุขัยเฉลี่ยของคนไทย) โดยภายหลังจากนั้นผู้ป่วยต้องช่วยเหลือตัวเอง และทางเลือกที่สี่คือ ผู้ป่วยทุกคนได้รับบริการฯในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น 1-2 ปี) หลังจากนั้นผู้ป่วยที่มีอายุน้อยเท่านั้นจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล เป็นทางเลือกเชิงนโยบายที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงและบรรลุเป้าหมายด้านจริยธรรม (เนื่องจากสามารถให้บริการฯกับผู้ป่วยทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ) รวมทั้งส่งผลกระทบด้านงบประมาณน้อยกว่าทางเลือกอื่นๆ ในขณะที่ทางเลือกที่ 1 คือ ผู้ป่วยทุกคนได้รับบริการฯ ตลอกชีวิต จะก่อให้เกิดภาระทางด้านการคลังสุขภาพกับรัฐบาลเป็นอย่างมาก และทางเลือกที่ 3 (ผู้ป่วยบางคนได้รับบริการฯตลอดชีวิตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างกว้างๆในระดับประเทศและผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการในระดับจังหวัด) มีแนวโน้มที่จะเกิดความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพและความแตกต่างระหว่างพื้นที่ค่อบข้างสูง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ารัฐบาลจะตัดสินใจเลือกทางเลือกใด สิ่งที่จะต้องพัฒนาและดำเนินการควบคู่ไปกับการขยายบริการทดแทนไตคือ การลงทุนเพิ่มขึ้นในการป้องกันภาวะไตวายเรื้อรังทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ การแสวงหาแหล่งงบประมาณที่เพียงพอและยั่งยืนสำหรับนโยบายดังกล่าว การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการทดแทนไต การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการลงทะเบียนทดแทนไตในประเทศไทยให้ครอบคลุมและเป็นรายงานภาคบังคับ การสนับสนุนให้มีการใช้การล้างช่องท้องอย่างต่อเนื่องมากกว่าการฟอกเลือด และการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผ่าตัดเปลี่ยนไตเพื่อรองรับการขยายบริการทดแทนไตในอนาคตen_US
dc.format.extent183072 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.rightsสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.subjectนโยบายสุขภาพen_US
dc.subjectหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าen_US
dc.subjectการประกันสุขภาพen_US
dc.titleทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าen_US
dc.typeArticleen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.subject.keywordประสิทธิภาพen_US
dc.subject.keywordความเป็นธรรมด้านสุขภาพen_US
dc.subject.keywordบริการทดแทนไตen_US
dc.subject.keywordการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพen_US
.custom.citationภูษิต ประคองสาย, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, วิชช์ เกษมทรัพย์, ยศ ตีระวัฒนานนท์, ถนอม สุภาพร and จิตปราณี วาศวิท. "ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า." 2006. <a href="http://hdl.handle.net/11228/319">http://hdl.handle.net/11228/319</a>.
.custom.total_download531
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month11
.custom.downloaded_this_year11
.custom.downloaded_fiscal_year33

Fulltext
Icon
Name: 2006_DMJ75_ทางเลื ...
Size: 178.7Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record