คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพ ประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด Full Text โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม 0 2027 9701 ต่อ 9038 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่

 

 • การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการจัดการสุขภาพชุมชน หลังการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง; Chaweewan Sridawruang; อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์; Atcharawadee Sriyasak; เพ็ญนภา ศรีหริ่ง; Pennapa Sriring; วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี; Wuttikul Thanakanjanaphakdee; บุบผา รักษานาม; Buppha Raksanam; วนิดา ศรีพรหมษา; Wanida Sripromsa; จิราพร วรวงศ์; Chiraporn Worawong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-06)
  การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) โดยใช้กระบวนการถอดบทเรียน (Retrospective Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห์ ถอดบทเรียน ศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการจัดการสุขภาพชุมชน ...
 • ฉากทัศน์อนาคตระบบสุขภาพไทยใน 10 ปีข้างหน้า 

  พงศธร พอกเพิ่มดี; Pongsadhorn Pokpermdee; นาฎอนงค์ เจริญสันติสุข; Nardanong Charoensuntisuk; เชาวรินทร์ คำหา; Chaowarin Khamha; โศรดากรณ์ พิมลา; Soradakorn Phimla; จุฑามาส พจน์สมพงษ์; Chuthamat Pojsompong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-03)
  การวิจัยเชิงอนาคตครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพ 2) ศึกษาฉากทัศน์ความเป็นไปได้ของระบบสุขภาพในอีก 10 ปีข้างหน้า และ 3) สังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านระบบสุขภา ...
 • การศึกษาการเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการชุดสิทธิประโยชน์การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ผ่าน Telehealth 

  เอกชัย เพียรศรีวัชรา; Ekachai Piensriwatchara; ภารินี หงส์สุวรรณ; Parinee Hongsuwan; เนตรชนก รัตนเนตร; Netchanok Rattananet; ณัฏฐา ฐานีพานิชสกุล; Nutta Taneepanichskul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-06)
  โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นโครงการที่ทำให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญของบริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค (Promotion and Prevention, P&P) ซึ่งเป็นสิทธิประโยช ...
 • การถอดบทเรียนมาตรฐานการปฏิบัติงานธรรมนูญตำบลสู้โควิด-19 

  ปวีณา ลิมปิทีปราการ; Pawena Limpiteeprakan; พลากร สืบสำราญ; Phalakorn Suebsamran; นิยม จันทร์นวล; Niyom Junnual; อนันต์ ไชยกุลวัฒนา; Anun Chaikoolvatana; ชลลดา ไชยกุลวัฒนา; Cholada Chaikoolvatana; จงกลนี ศิริรัตน์; Jongkolnee Sirirat; รพินทร์ ยืนยาว; Rapin Yuenyao; วินัย วงศ์อาสา; Winai Wongarsa; วิชิต พุ่มจันทร์; Wichid Pumchan; สุดารัตน์ เวยสาร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-06)
  หนังสือเล่มนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของคณะทำงาน ภายใต้โครงการการประเมินประสิทธิภาพการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส-2019 พื้นที่เขตสุขภาพ 10 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระ ...
 • ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศไทย ลาว และกัมพูชา 

  อรุณรัตน์ เศวตธรรม; Arunrat Sawettham; สรินทิพย์ ทวีเดช; Sarinthip Thaweedej; ใจแก้ว แถมเงิน; Jaikaew Thaemngoen; ปณิตา ครองยุทร; Panita Krongyuth; หรรษา ชื่นชูผล; Hunsa Chuencupol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-02)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติ และโรคอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ ...

ดูทั้งหมด