Now showing items 21-28 of 28

  • ผลกระทบด้านงบประมาณในการผนวกร้านยาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   นุศราพร เกษสมบูรณ์; วราภรณ์ ปวงกันทา; สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย; วีระศักดิ์ พุทธาศรี; Nusaraporn Kessomboon; Surasit Lochid-amnuay; Waraporn Poungkantha; Weerasak Putthasri (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
   การศึกษารูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลกับร้านยาในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์ผลกระทบด้านงบประมาณ ที่กำหนดให้ร้านยาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ...
  • ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีอันตรายในภาคการเกษตรไทย 

   นุศราพร เกษสมบูรณ์; Nusaraporn Kedsomboon; นาถธิดา วีระปรียากูร; ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์; Natteeda Verapheyakun; Phatapong Kedsomboon (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547)
   จากข้อมูลการใช้สารเคมีทางการเกษตรในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ซึ่งจากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในเดือนสิงหาคม 2546 มีข้อเสนอให้รัฐบาลห้ามนำเข้าสารเคมีอันตราย กลุ่ม 1a และ ...
  • ผลลัพธ์จากการจัดการยาเพื่อการบำบัดโรคเบาหวาน ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาอินซูลิน โรงพยาบาลท่าอุเทน 

   ขวัญใจ ธนากรจักร; นุศราพร เกษสมบูรณ์; Khwanjai Thanakornjuk; Nusaraporn Kessomboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-03)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลลัพธ์โครงการจัดการยาเพื่อการบำบัดโรคเบาหวาน (Diabetes Medication Therapy Management: DMTM) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาอินซูลิน โรงพยาบาลท่าอุเทน เปรียบเทียบก่อนและหลัง DMTM ...
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามราคาและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาของภาครัฐตามแนวทางของ PAC 

   รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์; นุศราพร เกษสมบูรณ์; ศิริพา อุดมอักษร; อินทิรา กาญจนพิบูลย์; ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง (2555)
   กลไกการควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นมาตรการที่ใช้กันทั่วไปเพื่อให้ระบบประกันสุขภาพมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการเหล่านี้ ถ้าผู้ให้บริการขาดศักยภาพในการจัดการ ผลกระทบจะเกิดกับคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพในการจั ...
  • รายงานการศึกษาเพื่อกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน 

   ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์; Pattapong Kessomboon; วิเชียร เกิดสุข; หิรัญ แสวงแก้ว; พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์; นุศราพร เกษสมบูรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   วัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อศึกษาขอบเขตของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของการทำการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา 2) เพื่อสร้างเวทีการนำเสนอข้อคิดเห็นและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ ในกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพวิธีการศึกษา ...
  • สะท้อนคิดบทเรียนการพัฒนา HPP-HIA : แสงนำทางสู่ก้าวย่างใหม่ 

   นุศราพร เกษสมบูรณ์; Nusaraporn Kessomboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากผลกระทบของนโยบาย แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จึงได้มีการพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) ...
  • เครือข่ายวิจัยระบบยา 

   พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; นุศราพร เกษสมบูรณ์; ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์; ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง; ศิริตรี สุทธจิตต์; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; อรอนงค์ วลีขจรเลิศ; พรพิศ ศิลขวุธท์; สรชัย จำเนียรดำรงการ; ธนภร ทองศรี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-10)
   เอกสารฉบับนี้รวบรวมประเด็นสำคัญและข้อเสนอจากการประชุมเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาระบบยา เพื่อการเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชาชนไทย” จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2552 ณ. โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร ...
  • โครงการสิทธิบัตรยาที่จัดเป็น evergreening patent ในประเทศไทยและการคาดประมาณผลกระทบที่เกิดขึ้น 

   อุษาวดี มาลีวงศ์; นุศราพร เกษสมบูรณ์; อัจฉรา เอกแสงศรี; สุรเดช อัศวินทรางกูล; กรรณิการ์ กิจติเวชกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-08)
   การแก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทย เพื่อให้คุ้มครองสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ (Product patent) จากเดิมที่ให้สิทธิบัตรเฉพาะในส่วนสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิต (Process patent) ตามแรงกดดัน ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2535 ส่งผลกระทบใน ...