Now showing items 3661-3680 of 5027

  • ยกระดับ คุณภาพการบริการให้เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยงาน R2R 

   กฤษณา สำเร็จ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-07)
  • ยกระดับงานวิจัยให้เป็นนโยบายทำได้ด้วย POLICY BRIEF 

   อภิญญา ตันทวีวงศ์ (อภิญญา ตันทวีวงศ์, 2554-07)
  • ยากับชุมชน : มิติทางสังคมวัฒนธรรม 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; วิชิต เปานิล; ลือชัย ศรีเงินยวง (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550-12)
   หนังสือเรื่อง “ยากับชุมชน: มิติทางสังคมวัฒนธรรม” นี้ เป็นผลลัพธ์ของโครงการทบทวนสถานการณ์การใช้ยาในชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการภาษาอังกฤษว่า Situational Analysis: Review of Quality Drug Use in the Community ซึ่งนอกจากการทบทวนก ...
  • ยาคลายเครียด เรื่องซีเรียสที่พึงระวัง 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-03-21)
   Infographic จากงานวิจัย รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2976
  • ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ 

   อรลักษณา แพรัตกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • ยาปฏิชีวนะ: จากดินสู่ดิน 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-12)
   การค้นพบเพนนิซิลลินของ Sir Alexander Fleming ที่โรงพยาบาลเซ็นต์แมรี่ กรุงลอนดอน เมื่อปี ค.ศ. 1928 เป็นการเปิดศักราชใหม่ของยาปฏิชีวนะที่ช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมากจากโรคติดเชื้อ Streptococcus, Staphylococcus, ไข้กาฬหลังแอ่น คอตีบ ...
  • ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 

   ผกากรอง ขวัญข้าว; Pakakrong Kwankhao (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-08-15)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3) วันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมตันจง พาการ์ ชั้น 8 โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ
  • ยิ่งป่วย ยิ่งสูบ ยิ่งเสี่ยง 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-03-21)
   Infographic จากงานวิจัย รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2976
  • ยิ่งแก่ยิ่งกินผักผลไม้น้อย 

   กองบรรณาธิการ (2550-10)
  • ยุทธศาสตร์ และบทบาทจุดยืนของ สวรส. ในท่ามกลางวิวัฒนาการทางนโยบายสาธารณะ และโลกาภิวัตน์ 

   วิพุธ พูลเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-09-30)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ดำเนินงานมาครบ 2 ทศวรรษ ใน พ.ศ. 2555 เป็นวาระ สำคัญ และโอกาส ที่จะทบทวนยุทธศาสตร์ และบทบาทจุดยืน (Position) ให้ตอบสนองต่อพันธกิจที่ กำหนดขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโค ...
  • ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก 

   สุนันทา โอศิริ; Sunanta Osiri; รตีวรรณ อ่อนรัศมี; ปวีณา มีประดิษฐ; อรพิน ทองดี; ปิยะชนก บุปผาชาติ; พัชนี สุวรรณศรี; ศักดิ์สิทธิ์ กลุวงษ์; รจฤดี โชติกาวินทร์; Rateewan Onratsamee; Phaweena Meephradit; Orapin Thongdee; Piyachanok Buphachat; Pacharee Suwansri; Saksit Kulawong; Rajarudee Chotikawin; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์; Burapha University. Faculty of Public Health (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักในภาคตะวันออก เพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกอันเป็นภาคที่มีความสำคัญในด้านการพ ...
  • ยุทธศาสตร์การจัดการภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 

   สิรินทร์ยา พูลเกิด; ทักษพล ธรรมรังสี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-12)
   ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัญหาสุขภาพของโลก ความชุกของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย เพิ่มสูงขึ้นชัดเจนในประชากรชายและหญิง และปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญ ด้วยความสำคัญของวิกฤตภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนต่อสังคมไทย ...
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างทางสถาบันสำหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

   Banken, Reiner; อัญชลี มณีโรจน์; เดชรัต สุขกำเนิด (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   เอกสารอภิปรายเกี่ยวกับ HIA เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันข้อมูล ความคิด และส่งเสริมให้เกิดการขบคิดต่อเกี่ยวกับทางเลือกในการนําวิธีการ HIA ไปดําเนินการในยุโรป แม้ว่าความรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเอกสารนี้จะเป็นของผู้เขียน ...
  • ยุทธศาสตร์การวิจัยสุขภาพ และกระบวนการในการจัดทำนโยบายการวิจัยสุขภาพ(Policy process)ของประเทศไทย 

   ลือชา วนรัตน์; เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
  • ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย 

   จงกล เลิศเธียรดำรง; ทิพยวรรณ ธนไพศาล; กนกวรรณ พุ่มพุทรา; สมชาย เชื้อวัชรินทร์; ประพนธ์ อางตระกูล; ประภัสสร เสวตรนิสากร; อนันต์ ทองทา; พรพิศ ศิลขวุธท์; ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย นี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของงานการจัดการความรู้ โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ...
  • ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   พระนาย สุวรรณรัฐ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-11)
  • ยุทธศาสตร์ภาคประชาชนภาคตะวันออก 

   เดชรัต สุขกำเนิด; Decharut Sukkumnoed; รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด; วัลลภา เย็นระยับ; พิชญา อนันตวงศ์; Rungtip Sukkhamnoet; Wanlapa Yenrayap; Phichaya Anantawong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอย่างชัดเจนมากที่สุดภาคหนึ่งของประเทศไทย กว่าสองทศวรรษของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกไปอย่างชัดเจน วิถีชีวิตของสังคมอุต ...
  • ยุทธศาสตร์ระบาด R2R 

   วิจารณ์ พานิช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-07)
  • ยุทธศาสตร์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคบริการทางการแพทย์ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (2551-12-04)
   บทความนี้ ปรับปรุงจากเอกสารวิชาการที่นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณศุข เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2538 ซึ่งเป็นบทความที่มีประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายด้านสาธารณสุขที่เหมาะสม
  • ย้อนอดีต มองอนาคต นักวิจัยเขตสุขภาพ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-09-08)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2558 "สร้างนักวิจัยหน้าใหม่ในระบบสุขภาพพื้นที่" โดย ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ วันที่ 8 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ