Now showing items 4329-4348 of 5447

  • รูปแบบและระบบการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพในประเทศไทย : กรณีพินิจศึกษา 

   กุศล สุนทรธาดา; Kusol Soonthorndhada; จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   รูปแบบและระบบการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพในประเทศไทย: กรณีพินิจศึกษา ปัจจุบันหน่วยงานหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดให้มีบริการสถานเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในรูปแบบต่างๆ ขึ้นอย่างมากมายทั้งในเมืองและชนบท แต่ยังมีปั ...
  • รู้ เข้าใจวัณโรค 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-08)
   วัณโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อทางลมหายใจจากคนสู่คน ด้วยการแพร่กระจายผ่านละอองเสมหะจากการไอ จาม พูดคุย แต่ไม่ติดต่อด้วยการกินอาหารหรือน้ำด้วยกัน แต่ควรใช้ช้อนกลางและแยกภาชนะกัน วัณโรคเกิดได้กับหลายส่วนของร่างกาย เช่น ...
  • รู้จักยาปฏิชีวนะ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-11-11)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัยการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในร้านยาปี พ.ศ. 2555 อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4203
  • รู้ไว้ใช่ว่า ก่อนซื้อยาจากร้านขายของชำ 

   ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์; Panupong Puttarak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   ร้านขายของชำเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน รู้หรือไม่ว่า? เมื่อเราเกิดอาการเจ็บป่วยแล้วไปซื้อยาในร้านขายของชำรับประทานเอง ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการใช้ยา ไม่ว่าจะเป็นภาวะดื้อยา ...
  • ร่วมสร้างสังคมนมแม่ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-03-21)
   Infographic จากงานวิจัย รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2976
  • ร่วมใจภาคีสุขภาพ 

   กระทรวงสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
  • ร่างข้อเสนอเพื่อการกระจายกำลังคนด้านสุขภาพและการปฏิรูปค่าแรงในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 

   ฑินกร โนรี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • ร้อยเรียงเรื่องยา จากโรงพยาบาลถึงบ้าน 

   อรวรรณ กาศสมบูรณ์ (โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง คุณค่า R2R เบาหวาน สู่การขยายผล วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-14.30 น. ณ Jupiter12 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • ร้อยเรียงเรื่องเล่า การบำบัดดูแลผู้ป่วยระยะท้าย 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-10)
   จากงานวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบบริการเพื่อผู้ป่วยระยะท้าย โดยศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ศึกษาบทเรียนจากหน่วยงา ...
  • ลงทะเบียนทุกจุด ไม่สะดุดทันเวลา : โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

   สุจิต รัตนปัญญา (โรงพยาบาลภูเขียว, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 2 : R2R in Secondary care แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R 10 กรณีศึกษาที่ได้รับร ...
  • ลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน 

   เพชร รอดอารีย์; Phet Rotaree (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อศึกษาความชุกของโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน ความชุกของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน และประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน รูปแบบการวิจัย การดําเนินการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive ...
  • ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว 

   บุญยืน ศิริธรรม (ผู้แทนกลุ่มภาคประชาสังคม, 2555-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง วันที่ 21-22 มีนาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น (ชั้น 4) อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
  • ลดบริโภคสุราในงานบุญศพ 

   ประจักร กองตัน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-20)
  • ลอจิสติคส์ - การส่งกำลังบำรุง 

   พรชัย สิทธิศรัณย์กุล; Pornchai Sithisarankul; สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-04)
   คำ logistics มาจากภาษากรีกโบราณ logos แปลว่า สัดส่วน คำ การคำนวณ เหตุผล การปราศรัย สุนทรพจน์ ลอจิสติคส์ เป็นคำที่มีที่มาจากทางทหาร หมายถึง การส่งกำลังบำรุง ในปัจจุบันมีผู้ให้นิยามว่า เป็นศิลปะการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (supply ...
  • ละครชุมชน เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อคนพิการ 

   จิรภัทร กิตติวรากูล; Jirapat Kittiwarakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554)
   วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1. เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเรียนรู้ได้ศึกษา และมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อคนพิการ 2. เพื่อผลิตละครชุมชน เผยแพร่ความรู้ผสานความบันเทิงให้เยาวชนทั่วไปเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อคนพิการ 3. เพื่อศึกษากร ...
  • ลักษณะความเหลื่อมล้ำในแต่ละมิติของลูกบาศก์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ข้อค้นพบจากข้อมูลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 

   ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย; Theepakorn Jithitikulchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-03)
   ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (universal health coverage: UHC) แต่ยังมีความท้าทายที่สำคัญด้านความไม่เสมอภาคของผู้ใช้บริการระบบสาธารณสุข ได้แก่ ความคุ้มครองภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่าเทีย ...
  • ลักษณะทางประชากรและสังคมของบุคคลที่เสี่ยงต่อวงจรอุบาทว์ “โง่-จน-เจ็บ”: ข้อค้นพบจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 

   จิรพันธุ์ จรัสภัทรโรจน์; Jiraphan Jaratpatthararoj; วลัยพร พัชรนฤมล; Walaiporn Patcharanarumol; สุพล ลิมวัฒนานนท์; Supon Limwattananon; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; Chulaporn Limwattananon; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien; จเด็จ ธรรมธัชอารี; Jadej Thammatacharee; กาญจนา ศิริโกมล; Kanjana Sirigomon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-06-30)
   เป้าประสงค์หลักของการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือการทำให้ประชาชนมีสิทธิในการใช้บริการสุขภาพโดยไม่มีอุปสรรคด้านการเงิน เป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นสำหรับคนทุกคน และลดภาระรายจ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือน ...
  • ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ การใช้บริการสุขภาพและผลลัพธ์ของการมีครรภ์ ระหว่างมารดาวัยรุ่นกับมารดาวัยผู้ใหญ่ ในโรงพยาบาลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   ศรีสมัย เชื้อชาติ; Srisamai Chaeuchat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ การใช้บริการสุขภาพ และผลลัพธ์ของการมีครรภ์ของสตรีอายุ 13-19 ปี กับสตรีอายุ 20-25 ปี ที่ได้จากการสัมภาษณ์และจากเวชระเบียนของสตรีอายุ 13-25 ปี ที่มาคลอดที่โรงพยาบาลสามร้อยยอด ...
  • ลักษณะปัญหาการรับบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพต่างๆ 

   วิจิตร ระวิวงศ์; Wichit Rawiwong; ชาย ธีระสุต; ประวิ อ่ำพันธ์ุ; ทิพากรณ์ โพธิ์ถวิล; ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   ลักษณะปัญหาการรับบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพต่าง ๆ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพ 5 ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันและผู้รับบริการที่อยู่นอกระบบประกันสุขภาพ 2) ...